Άτομα με λιγότερες ευκαιρίες

Το Πρόγραμμα Erasmus+ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις ευκαιρίες συμμετοχής για όλους, με σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού για την προγραμματική περίοδο 2021-2027. Η προτεραιότητα της Ένταξης και Πολυμορφίας περικλείει και συνδέεται άμεσα με τις υπόλοιπες οριζόντιες προτεραιότητες που διέπουν το Πρόγραμμα και αφορούν σε όλες τις δράσεις του με σκοπό τη δημιουργία ενός ψηφιακού, πιο περιβαλλοντικά βιώσιμου και πιο κοντά στις ανάγκες της κοινωνίας, προγράμματος Erasmus+.

Τα εμπόδια συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ μπορεί να σχετίζονται με αναπηρίες/σοβαρά προβλήματα υγείας, μαθησιακές δυσκολίες/σχολική αποτυχία, κοινωνικά και οικονομικά εμπόδια, εμπόδια που σχετίζονται με τις διακρίσεις, καθώς και πολιτιστικά και γεωγραφικά εμπόδια. Επισημαίνεται ότι ορισμένα άτομα μπορεί να αντιμετωπίζουν συνδυασμό των ανωτέρω δυσκολιών που δημιουργούν ακόμα περισσότερες δυσκολίες στη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

Για τον αναλυτικό ορισμό των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες παρακαλούμε δείτε τον Οδηγό του Προγράμματος / τις Οδηγίες εφαρμογής της Στρατηγικής για την Ένταξη και Πολυμορφία.

Μέτρα για τη συμμετοχή ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες συνιστάται ιδιαιτέρως να λαμβάνονται σε όλα τα σχέδια, είτε αφορούν κινητικότητα (ΚΑ1) είτε σχέδια συνεργασίας (ΚΑ2). Επισημαίνεται ότι η λήψη μέτρων για την ένταξη και πολυμορφία αξιολογείται και στο επίπεδο της αίτησης.

Η προώθηση των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει τον αποκλεισμό συμμετοχής άλλων κατηγοριών ατόμων στο Πρόγραμμα που δεν αντιμετωπίζουν αυτές τις δυσκολίες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο