ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ Ι.Κ.Υ.

 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) εξέδωσε την με Αρ. Πρωτ. 22900/9.11.2023 Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή στο Ι.Κ.Υ. και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο που πληροί τις προϋποθέσεις να υποβάλει υποψηφιότητα για τη θέση του Γενικού Διευθυντή.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και την 24η Νοεμβρίου 2023. Η αίτηση υποψηφιότητας, και όλα τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, υποβάλλεται  στο Ι.Κ.Υ. (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία, 1ος όροφος) αποκλειστικά με συστημένη επιστολή ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ./Υποψηφιότητα για τη θέση του Γενικού Διευθυντή».

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και να ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο. Επίσης, συνημμένα θα βρείτε σχετικό έντυπο αίτησης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο