ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 4789/26-04-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014681960) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Οικονομικού και Διαχειριστικού Ελέγχου σχεδίων ERASMUS + με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονο

                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH

Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 4789/26-04-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014681960) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Οικονομικού και Διαχειριστικού Ελέγχου σχεδίων ERASMUS + με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 29.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (CPV:79212100-4 «Υπηρεσίες Οικονομικού Διαχειριστικού Ελέγχου»), σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4412/2016

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ:  https://www.iky.gr/el/nea-iky-gr/anakoinoseis-iky-gr  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Οικονομικού και Διαχειριστικού Ελέγχου σχεδίων ERASMUS + με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 29.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (CPV:79212100-4 «Υπηρεσίες Οικονομικού Διαχειριστικού Ελέγχου»), σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4412/2016.

 

Ο  αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Διοίκησης

Αλέξανδρος Γεωργίου

Μετάβαση στο περιεχόμενο