Κάλυψη δαπανών για την ένταξη (Inclusion support)

  1. Yποστήριξη οργανισμών (Inclusion support for Organisations)

Οι δικαιούχοι οργανισμοί εφόσον έχουν συμπεριλάβει στους συμμετέχοντες άτομα με λιγότερες ευκαιρίες λαμβάνουν κατ’ αποκοπήν ποσό ύψους 100 ευρώ ανά συμμετέχοντα με λιγότερες ευκαιρίες για την οργάνωση δραστηριοτήτων κινητικότητας για αυτή την κατηγορία ατόμων συμμετεχόντων. Κατά συνέπεια, η επιπλέον χρηματοδότηση που λαμβάνουν οι οργανισμοί για την Ένταξη και Πολυμορφία θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό.

 

  1. Ατομική υποστήριξη (Inclusion support for individuals)

Επιπλέον, τα ίδια τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες είναι επιλέξιμα να λάβουν πρόσθετη επιχορήγηση με σκοπό τη διευκόλυνση της μετακίνησής τους στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+.

Η επιχορήγηση των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες καλύπτει το 100% των επιπρόσθετων δαπανών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της μετακίνησης των ατόμων αυτών (και των συνοδών τους) στο εξωτερικό. Η επιχορήγηση υπολογίζεται βάσει πραγματικών εξόδων (real cost).

Στην περίπτωση της Βασικής Δράσης 1, o προϋπολογισμός κατατίθεται στο στάδιο της αίτησης και το ποσό προπληρώνεται βάσει προχρηματοδότησης στον δικαιούχο φορέα με σκοπό τη διευκόλυνση της μετακίνησης των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες που έχουν δηλωθεί στην αίτηση. Στο στάδιο της υποβολής της Τελικής έκθεσης του σχεδίου κινητικότητας θα πρέπει να προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου οι δαπάνες που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία να εγκριθούν.

Κατά συνέπεια, οι μη διαπιστευμένοι φορείς (Βασική Δράση 1- Βραχυχρόνια σχέδια κινητικότητας) θα πρέπει να έχουν προβλέψει κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης τον αριθμό των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες που αναμένεται να μετακινήσουν και να έχουν αιτηθεί σχετική χρηματοδότηση.  Συστήνεται κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης να τεθεί ως στόχος ένα ποσοστό ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες και να ζητηθεί η σχετική χρηματοδότηση, εφόσον ο μαθητικός πληθυσμός/πληθυσμών ωφελούμενων του φορέα το δικαιολογεί.

Στην περίπτωση των διαπιστευμένων φορέων (Βασική Δράση 1), υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος ενδιάμεσης τροποποίησης (interim amendment) ώστε να καλυφθούν τα έξοδα συμμετοχής ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες σε περίπτωση που δεν είχαν αρχικά προβλεφθεί.

Μετάβαση στο περιεχόμενο