Επιλέξιμοι οργανισμοί για την υποβολή αιτήσεων στα σχέδια μαθησιακής κινητικότητας ΚΑ1 είναι οι πάροχοι εκπαίδευσης στους τομείς του προγράμματος σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος.

Οι οργανισμοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης ως μεμονωμένοι οργανισμοί, είτε ως μέλη κοινοπραξίας.

Tip: Στους οργανισμούς συστήνεται η λήψη διαπίστευσης για να έχουν μόνιμη πρόσβαση σε χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για δραστηριότητες κινητικότητας.

Επιλέξιμοι οργανισμοί για την υποβολή αιτήσεων στα σχέδια συμπράξεων συνεργασίας και μικρής κλίμακας ΚΑ2 Erasmus+ θεωρούνται όλες οι σχολικές μονάδες και οι διευθύνσεις εκπαίδευσης, όλα τα ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, σχολεία εκπαίδευσης ενηλίκων και κέντρα μάθησης, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, μη κυβερνητικές οργανώσεις και οργανώσεις εθελοντισμού, συμβουλευτικά κέντρα, βιβλιοθήκες, μουσεία, πολιτιστικά, κοινοτικά και κοινωνικά κέντρα, καθώς και άλλες οργανώσεις που εργάζονται για τα άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους, και άτομα που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (π.χ. μετανάστες, πρόσφυγες και Ρομά).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον Οδηγό του Προγράμματος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο