Περιβάλλον και Καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

Πράσινο Erasmus: Περιβάλλον και Καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους τομείς και αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις περιβαλλοντικές προκλήσεις και τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Δίνεται προτεραιότητα σε σχέδια που στοχεύουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, την ανάπτυξη περιβαλλοντικών τομεακών στρατηγικών δεξιοτήτων και μεθόδων, καθώς και σε προγράμματα σπουδών προσανατολισμένα στις ανάγκες του μέλλοντος που ανταποκρίνονται πιο αποτελεσματικά στις ατομικές ανάγκες των μαθητευομένων.

Επιπλέον, στηρίζει τη δοκιμή καινοτόμων πρακτικών στη προετοιμασία των εκπαιδευομένων, του προσωπικού και των εργαζόμενων στον τομέα της Νεολαίας ώστε να γίνουν πραγματικοί παράγοντες αλλαγής (π.χ. εξοικονόμηση πόρων, μείωση  κατανάλωσης ενέργειας και μικρότερο οικολογικό αποτύπωμα,  επιλογή βιώσιμων επιλογών σχετικά με τη διατροφή και τη μετακίνηση κ.λπ.).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε σχέδια που – μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και των αθλητικών δραστηριοτήτων – έχουν τα εξής αποτελέσματα:

Αλλαγή συμπεριφοράς και προτιμήσεων σε καταναλωτικές συνήθειες και αλλαγή τρόπου ζωής
Ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων μεταξύ των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών ηγετών, και
Υποστήριξη προγραμματισμένων δραστηριοτήτων των συμμετεχόντων οργανισμών για περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
Μετάβαση στο περιεχόμενο