Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών χορηγεί βραβεία αριστείας σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το ακαδ. έτος 2019-2020 και εξής, σε εφαρμογή των  Κοινών  Υπουργικών Αποφάσεων α) με αριθμό 159751/Z1/ 8-12-2021: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 174955/Ζ1/23-12-2020 (ΦΕΚαρ.5716/Β’/24-12-2020) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας χορήγησης βραβείου Αριστείας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», (ΦΕΚ αρ.5704/B’/9-12-2021)  και

β) με αριθμό 10449/Ζ1/31-1-2024 (ΦΕΚ αρ.826/Β΄/5-2-2024)΄ «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας χορήγησης βραβείου Αριστείας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε πτυχιούχους ΑΕΙ για τα ακαδ. έτη 2023-24, 2024-25, 2025-26»

Ειδικότερα το βραβείο συνίσταται σε α) τιμητικό δίπλωμα υπό μορφή παπύρου υπογεγραμμένο από τον Υπουργό Παιδείας και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ και β) εφάπαξ καταβαλλόμενο χρηματικό ποσό χιλίων ευρώ (1.000€).

Το βραβείο απονέμεται στον πρώτο σε βαθμολογία πτυχιούχο εκάστου Τμήματος ΑΕΙ, εφόσον δεν έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο χρόνο σπουδών του οικείου ΑΕΙ (τετραετής, πενταετής φοίτηση κ.λπ.) για τη λήψη του πτυχίου, συμπεριλαμβανομένης της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, το βραβείο απονέμεται στον πτυχιούχο, ο οποίος συμμετείχε και συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό μορίων για την εισαγωγή του στο Τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις.

Τα στοιχεία των δικαιούχων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποστέλλονται αποκλειστικά από τους Προέδρους των Τμημάτων των Σχολών των Ιδρυμάτων ή από τη Γραμματεία της Πρυτανείας εκάστου Ιδρύματος, προς το ΙΚΥ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο