Πρόγραμμα χορήγησης βραβείων σε ομάδες φοιτητών/τριών που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, υλοποιεί από το έτος 2021 προγράμματα χορήγησης βραβείων σε ομάδες φοιτητών/τριών που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς, ως ακολούθως:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ομάδες φοιτητών/τριών ελληνικών ΑΕΙ που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνή διαγωνισμό. Η αίτηση συμπληρώνεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο της ομάδας, στο ειδικό έντυπο αίτησης που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ και αποστέλλεται στο ΙΚΥ μέσω της Γραμματείας του Τμήματος.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται σε αυτή, τα οποία αποσκοπούν στην περιγραφή του επιστημονικού τομέα και της θεματικής του διαγωνισμού, στην τεκμηρίωση της σημασίας και της βαρύτητάς του και στην περιγραφή της συμμετέχουσας ομάδας.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο ΙΚΥ εντός μηνός από τη διάκριση της ομάδας. Δεκτές γίνονται και οι αιτήσεις που αφορούν διακρίσεις ομάδων που επιτεύχθηκαν έως ένα μήνα πριν από την ημερομηνία της ανακοίνωσης. Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν από τις οικείες Γραμματείες εμπροθέσμως (εντός μηνός από τη διάκριση της ομάδας), εξετάζονται συνολικά, για λόγους συγκριτικής αξιολόγησης, από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ εντός του μηνός Δεκεμβρίου.

Το βραβείο αφορά σε καταβολή ακαθάριστου εφάπαξ ποσού ύψους 500,00€, ανά συμμετέχοντα/ουσα φοιτητή/τρια, το οποίο κατατίθεται απευθείας από το ΙΚΥ στον τραπεζικό λογαριασμό του/της κάθε δικαιούχου φοιτητή/τριας

Πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλ. 2103726346 και 2103726395 και στα e- mail:  sbikaki@iky.gr και spoulidaki@iky.gr

Πρόγραμμα έτους 2024

Πρόγραμμα έτους 2023 

Προγράμματα ετών 2021, 2022

Μετάβαση στο περιεχόμενο