ΕΡΕΥΝΑ-ΕΣΠΑ 2014-2020 «ολοκληρωμένη Πράξη»

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών έχει υλοποιήσει κύκλους προγραμμάτων υποτροφιών σε τρεις (3) επιστημονικούς τομείς, με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα.

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Προγράμματα προγενέστερων ετών

Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριων – 1ος κύκλος

Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριων – 2ος κύκλος

Μετάβαση στο περιεχόμενο