Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020) με άξονες προτεραιότητας 6,8,9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί κύκλους προγραμμάτων υποτροφιών σε τρεις (3) επιστημονικούς τομείς, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα.

Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι: Η ενίσχυση νέων ερευνητών και η παραγωγή υψηλών ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της διδακτορικής έρευνας με κριτήριο επιλογής την επιστημονική επάρκεια των υποβληθεισών προτάσεων.

Οι Επιστημονικοί Τομείς είναι οι:

  • Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού.
  • Επιστήμες Ζωής.
  • Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, οι όροι και οι οικονομικές παροχές περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για κάθε κύκλο.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 210-3726394, 210-3726355 καθώς και στο e-mail: infoteam@iky.gr


Προσκλήσεις Προγράμματος:

Πράξη: «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» – 2ος Κύκλος»

Αφορά σε 700 υποτροφίες, μέγιστης διάρκειας τριών (3) ετών, σε υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών Α.Ε.Ι/Τ.Ε.Ι. των οποίων η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει οριστεί μετά την 01/01/2016.

Πράξη: «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής διατριβής»

Η παρούσα αφορά υποψήφιους διδάκτορες για τους οποίους δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων (15/8/2016)

Πράξη: «Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου σπουδών»

Η παρούσα αφορά υποψήφιους διδάκτορες για τους οποίους έχει γίνει ορισμός τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σε χρόνο μεγαλύτερο από 18 μήνες και μικρότερο από 36 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων (15/5/2017). Δηλαδή ορισμός της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής πρέπει να έχει γίνει από 1/7/2013 έως 10/1/2015

Πράξη: Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας-Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψηφίους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας

Η παρούσα αφορά  500 υποτροφίες, μέγιστης διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών, προκειμένου οι υποψήφιοι να ολοκληρώσουν έγκαιρα τη διδακτορική τους διατριβή στην Ελλάδα. Η χορήγηση υποτροφιών απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες, των οποίων η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει οριστεί το χρονικό διάστημα από 01/05/2017 έως 30/06/2019.

Μετάβαση στο περιεχόμενο