ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

——

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΚΥ)

——

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

——

                                   Νέα Ιωνία, 15-6-2018

                                   Α. Π.:  8148

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια της από 2/6/2017 ανάρτησης του Προσωρινού Πίνακα Επιλεγέντων/Επιλαχόντων υποψηφίων της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- 2016/2017» και της από 4/10/2017 ανάρτησης των Οριστικών Αποτελεσμάτων της ανωτέρω Πράξης, ανακοινώνεται Πίνακας Διαγραφέντων υποψηφίων από τους Προσωρινούς Πίνακες Επιλεγέντων/Επιλαχόντων.

Σημειώνεται ότι, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον εν λόγω Πίνακα, σύμφωνα με τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τις Γραμματείες των ΑΕΙ, δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Τυχόν αντιρρήσεις/ενστάσεις επί του Πίνακα Διαγραφέντων δύνανται να υποβληθούν στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ – Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Νέα Ιωνία) έως και τις 22/6/2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Κυριάκος Αθανασίου

Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο