Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριων- 1ος Κύκλος / Οκτώβριος 2016

fa2a99fd7714764e5e597c0480a9332e_XL.jpg

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή των Κανονιστικών Διατάξεων της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών» 1ος κύκλος στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με άξονες προτεραιότητας 6,8,9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – (ΕΚΤ) και το ελληνικό δημόσιο, όπως εγκρίθηκαν με την με αριθμ. 125659/ΓΔ6/28-7-2016 ΚΥΑ του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 2602/τ.Β’/23-8-2016 και ΦΕΚ 2772/τ.Β’/02-09-2016) προκηρύσσει πρόγραμμα υποτροφιών συνολικά διακοσίων  ογδόντα εννέα (289) θέσεων σε τρεις (3) επιστημονικούς τομείς, με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως 24 διαδοχικούς μήνες. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση Μεταδιδακτόρων  Ερευνητών/τριών.

Οι Επιστημονικοί Τομείς είναι οι α) Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού β) Επιστήμες Ζωής, γ) Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, οι όροι και οι οικονομικές παροχές περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν χωρίς καμία παράλειψη και να αποστείλουν το αργότερο έως τις 06 Οκτωβρίου 2016, στη διεύθυνση: Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία, ειδική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, που διατίθεται αποκλειστικά στο διαδικτυακό τόπο www.iky.gr συνοδευόμενη από όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 6η  Οκτωβρίου 2016.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210-3726346, 210-3726394 και 210-3726395 και στα Γραφεία του ΙΚΥ.

Διευκρινιστικές πληροφορίες:

Σελίδα 1: Στην περίπτωση που δηλώσετε στην αίτηση άλλες εξειδικεύσεις θα πρέπει να διευκρινίσετε ποια εξειδίκευση είναι

Σελίδα 2: Στα στοιχεία διδακτορικής διατριβής στην αίτηση, το διδακτορικό δίπλωμα μπορεί να έχει αποκτηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της αλλοδαπής το οποίο και θα δηλώσετε στην αίτηση. Επίσης, θα πρέπει να συμπληρώσετε και τον Αριθμ.Πράξης ΔΟΑΤΑΠ.

Σημειώνεται ότι μπορείτε να καταθέσετε στο Ι.Κ.Υ. αυτοπροσώπως ή να αποστείλετε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή η οποία αποδεικνύεται με σφραγίδα ταχυδρομείου, ή διά μέσου εταιρίας ταχυμεταφορών (courier) μέχρι και την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου.

Επίσης, όλοι οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει αίτηση, ή πρόκειται να υποβάλουν αίτηση στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Ερευνητριών»-1ος Κύκλος πρέπει να υποβάλουν το πλήρες περιεχόμενο του φακέλου υποψηφιότητάς τους και σε CD . Το εν λόγω CD μπορεί να σταλεί το συντομότερο δυνατόν και μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά (courier) στη διεύθυνση του ΙΚΥ: Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία ή θα κατατεθεί στο ΙΚΥ.

separator.png

ΔΕΙΤΕ  ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Επιλεγέντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων υποψηφίων του προγράμματος υποτροφιών με τίτλο «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών / Ερευνητριών», 1ος Κύκλος, ΕΣΠΑ 2014-2020.

separator.png

Μετάβαση στο περιεχόμενο