Το ΙΚΥ και η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας, υλοποιούν από το έτος 2000 το πρόγραμμα ΙΚΥDA με στόχο την περαιτέρω προώθηση της επιστημονικής συνεργασίας των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης καθώς και των ερευνητικών ιδρυμάτων της Ελλάδας και της Γερμανίας.

Το πρόγραμμα αφορά σε ομάδες νέων, κυρίως επιστημόνων ή ερευνητών όλων των γνωστικών αντικειμένων, με επικεφαλής έναν επιστημονικό υπεύθυνο για κάθε ομάδα, οι οποίοι καλούνται να καταρτίσουν και να ολοκληρώσουν από κοινού ερευνητικά σχέδια με τους αντίστοιχους Γερμανούς εταίρους και με αμοιβαίες ανταλλαγές επισκέψεων.  Το ΙΚΥ επιχορηγεί τις  δαπάνες μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης στη Γερμανία των Ελλήνων συμμετεχόντων στα ερευνητικά σχέδια. Το  χρονικό διάστημα χρηματοδότησης ορίζεται σε ένα ή δύο συναπτά έτη.

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται στον αντίστοιχο Εθνικό Φορέα (ΙΚΥ – DAAD) κάθε χώρας από τον επιστημονικό υπεύθυνο του σχεδίου. Η ερευνητική ομάδα της κάθε χώρας θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη, συμπεριλαμβανομένου του επιστημονικού υπευθύνου με ανώτατο αριθμό τα έξι (6) μέλη, συμπεριλαμβανομένου του επιστημονικού υπευθύνου.

Τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να είναι εν ενεργεία μέλη ΔΕΠ , ερευνητές ελληνικών ερευνητικών ιδρυμάτων, μεταδιδάκτορες, διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες ή μεταπτυχιακοί φοιτητές. Επιτρέπεται η συνεργασία δύο ή περισσοτέρων Ιδρυμάτων από την Ελλάδα ή τη Γερμανία.

Σύμφωνα με την σύμβαση IKY – DAAD, το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης πραγματοποιείται στην έδρα κάθε Εθνικού Φορέα και ολοκληρώνεται με επιλογή των ερευνητικών σχεδίων από  μικτή Ελληνο-γερμανική Επιτροπή Αξιολόγησης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο