Θεοδωρίδειον Κληροδότημα Εκπαιδευτικών

Οι Υποτροφίες από τα έσοδα του κληροδοτήματος με τίτλο  «Θεοδωρίδειον Κληροδότημα Εκπαιδευτικών» αφορούν μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, σε μία εκ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απευθύνονται σε πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».

Πρόγραμμα ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

Προγράμματα προγενέστερων ετών

Μετάβαση στο περιεχόμενο