1-5-2024| Ανακοίνωση οριστικών πινάκων επιλέξιμων και μη επιλέξιμων αιτήσεων του προγράμματος IKYDA 2024 -Προώθηση των ανταλλαγών και της επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας- Γερμανίας

IKYDA 2024 – Πρόγραμμα προώθησης των ανταλλαγών και της επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας – Γερμανίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ., σε συνέχεια του ελέγχου της επιλεξιμότητας των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το «Πρόγραμμα προώθησης των ανταλλαγών και της επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας- Γερμανίας IKYDA 2024» (ΑΔΑ:6OBP46ΝΚΠΔ-ΗΝΧ), αποφασίζει (Συνεδρία 11η/25-04-2024), την ανάρτηση στον ιστοχώρο του Ι.Κ.Υ https://www.iky.gr/el/iky-items/item/4249 των εξής πινάκων:

α) οριστικός πίνακας επιλέξιμων αιτήσεων

β) οριστικός πίνακας μη επιλέξιμων αιτήσεων

Πληροφορίες : Π. Αφεντάκη, 2103726331
Μ. Ξαρχουλάκου, 2103726348

O Προϊστάμενος της Δ/νσης Ειδικών Προγραμμάτων Διεθνών Υποτροφιών
του Ι.Κ.Υ.

Λεωνίδας Παπαστεργίου

Μετάβαση στο περιεχόμενο