12.4.2024 Ανακοίνωση στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 4088/12-04-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014588012) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών για την Διαμόρφωση και Τυποποίηση Διαδικασιών και Δικλείδων στην Οικονομική Λειτουργία του Ι.Κ.Υ.

4096

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH

Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 4088/12-04-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014588012) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών για την Διαμόρφωση και Τυποποίηση Διαδικασιών και Δικλείδων στην Οικονομική Λειτουργία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. (CPV: 71241000-9 «Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων»), σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4412/2016.

 

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ: ΝΕΑ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών για την Διαμόρφωση και Τυποποίηση Διαδικασιών και Δικλείδων στην Οικονομική Λειτουργία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. (CPV: 71241000-9 «Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων»), σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4412/2016

Μετάβαση στο περιεχόμενο