25-06-2024/Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων για τη χορήγηση 3 υποτροφιών από το κληροδότημα «ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ»- ακαδ. έτος 2022-2023

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

——

 
            ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

(Ι.Κ.Υ.)

——

           ΠΡΟΕΔΡΟΣ

——

         Νέα Ιωνία,  25.06.2024

Α. Π.: 6904

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ» ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλέαρχου Τσουρίδη» ακαδ. έτους 2022-2023, ανακοινώνεται, κατόπιν εγκρίσεως από την Επιτροπή Επιλογής Υποτρόφων (Ημερομηνία Συνεδρίασης: 10.06.2024) όπως αυτή ορίζεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ.: 2782/15.03.2024 (ΑΔΑ: 6ΩΨΚ46ΝΚΠΔ-ΣΡΖ) Προκήρυξη, ο Προσωρινός Πίνακας Υποψηφίων Υποτρόφων. Ο πίνακας περιλαμβάνει τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία πρωτοκόλλησης του φακέλου υποψηφιότητας.

Ένσταση κατά του αποτελέσματος της επιλογής επιτρέπεται, βάσει της οικείας προκήρυξης, εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα ανάρτησης των αποτελεσμάτων, ήτοι έως τις 09/07/2024 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Οι ενστάσεις  (πλήρως αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες) ασκούνται μόνο εντύπως (όχι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Ι.Κ.Υ. με την ένδειξη “Ένσταση στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ: πρωτ.: 2782/15.03.2024 (ΑΔΑ: 6ΩΨΚ46ΝΚΠΔ-ΣΡΖ) Προκήρυξης.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού  Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

     Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο