28/3/2024 Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Επιλεγ-Επιλαχ, ΕλληνΒρετ 202324

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών βραχείας διάρκειας σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ιες διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, με φορείς υλοποίησης το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, την                                    

                                                       Βρετανική Πρεσβεία και το British Council Ελλάδος.                             

Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Επιλεγέντων και Επιλαχόντων υποψηφίων

                                                                                Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ., μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των επιλέξιμων αιτήσεων και την ανάρτηση των Προσωρινών Πινάκων Επιλεγέντων και Επιλαχόντων Υποψηφίων, στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών βραχείας διάρκειας σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ιες διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων, σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση (ΑΔΑ: 92ΥΝ46ΝΚΠΔ-0ΗΑ), αποφασίζει την ανάρτηση των Οριστικών Πινάκων Επιλεγέντων και Επιλαχόντων Υποψηφίων (πατήστε τον σύνδεσμο).

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

 

                       Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

  Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο