29.02.2024 Ανακοίνωση επικρατέστερου υποψηφίου για τη θέση του Γενικού Διευθυντή

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην 7η/29.02.2024 Συνεδρία του κατήρτισε τον Tελικό Πίνακα Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας/μοριοδότησης των υποψηφίων για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Ι.Κ.Υ., στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 22900/09-11-2023 (ΑΔΑ: 64ΔΨ46ΝΚΠΔ-5Δ9) «Προκήρυξη πλήρωσης της θέσης του Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών». Σύμφωνα με τον Tελικό Πίνακα Κατάταξης, για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή επικρατέστερος είναι ο υποψήφιος κ. Άγγελος Γιουβρέκας.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο