29.9.2023 Ανακοίνωση στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 17422_5.7.2023 (ΑΔΑ: ΩΖΦΨ46ΜΤΛΗ-ΑΗΓ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σαράντα δύο (42) συμβάσεων μίσθωσης έργου.

20866

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH

στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 17422/05-07-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΦΨ46ΜΤΛΗ-ΑΗΓ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης για τη σύναψη σαράντα δύο (42) Συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης του ΙΚΥ με οικονομική επιβάρυνση από τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ:  ΝΕΑ οι εξής πίνακες:

α) Α’ Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Επιλέξιμων υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης,

β) Α’ Προσωρινός Πίνακας Μη Επιλέξιμων υποψηφίων 

στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 17422/05-07-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΦΨ46ΜΤΛΗ-ΑΗΓ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης για τη σύναψη σαράντα δύο (42) Συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης του ΙΚΥ με οικονομική επιβάρυνση από τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να ασκήσει ένσταση κατά των ανωτέρω Προσωρινών Πινάκων ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών (σφραγίδα ταχυδρομείου) από την ημερομηνία ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ, ήτοι έως την Παρασκευή 06/10/2023. Οι ενστάσεις (πλήρως αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες) ασκούνται μόνο εντύπως (όχι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και αποστέλλονται ταχυδρομικά στο ΙΚΥ με την ένδειξη «Ένσταση στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 17422/05-07-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».

Screenshot 856

Μετάβαση στο περιεχόμενο