e-Ενημερωτικό Δελτίο ΙΚΥ Τεύχος Νο.13 Ιούνιος 2016

Αν δεν εμφανίζεται σωστά, δείτε στον browser online
 
iky7  To IKY Εν Δράσει Από το 1951

e-Ενημερωτικό Δελτίο ΙΚΥ Τεύχος Νο.13 Ιούνιος 2016

 

Σε αυτό το Τεύχος:

  • Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ένταξης στο μητρώο αξιολογητών προγραμμάτων ΕΣΠΑ (2014-2020).
  • Ανακοίνωση για τις Διδακτορικές Υποτροφίες ΕΣΠΑ (2014-2020).
  • 13/6/2016 - Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Ευρωπαϊκό συνέδριο στην Αθήνα για το Work Based Learning.
  • Σεμινάριο Εξεύρεσης Εταίρων – Ευρωπαϊκό Συνέδριο, Λισαβόνα (6 -7/10/2016) για την Εκπαίδευση Ενηλίκων.
  • Σεμινάριο Εξεύρεσης Εταίρων Erasmus+ για τη Σχολική Εκπαίδευση, Τούρκου, Φινλανδία (9 - 12/10/2016).
  • Σεμινάριο Εξεύρεσης Εταίρων, Παλέρμο, Ιταλία (13 -15/10/2016) για την Εκπαίδευση Ενηλίκων.
  • Ξεκίνησαν οι Ακαδημίες Εκπαιδευτικών Erasmus+ από το School Education Gateway.
    Καλή Ανάγνωση!
 

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ένταξης στο μητρώο αξιολογητών προγραμμάτων ΕΣΠΑ (2014-2020)

espa2 2014 newsletter Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, σύμφωνα με απόφαση της 12ης /14-6-2016 Συνεδρίας του Δ.Σ του, ανακοινώνει ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αξιολογητές σε όλα τα εν ενεργεία μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των ΤΕΙ, τους Ερευνητές Α’, Β’ και Γ’ Βαθμίδας, τους ομότιμους καθηγητές των ημεδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των ερευνητικών κέντρων, καθώς και των ισότιμων προς τα ημεδαπά ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων της αλλοδαπής που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Μητρώο αξιολογητών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν μόνον ηλεκτρονικά, μέσω συστήματος υποβολής αιτήσεων του Ι.Κ.Υ, την «Αίτηση Ένταξης στο Μητρώο Αξιολογητών».

Το σύστημα υποβολής αιτήσεων ενεργοποιήθηκε στις 22/6/2016 και ώρα 14.00.

Επισημαίνεται ότι όσοι από τους παραπάνω έχουν ήδη ενταχθεί στο παλαιότερο Μητρώο Αξιολογητών του Ι.Κ.Υ., θα πρέπει εκ νέου να συμπληρώσουν την Αίτηση Ένταξης στο Μητρώο προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία τους.  Εξαιρούνται όσοι υπέβαλαν αίτηση ένταξης στο πλαίσιο των δύο προηγούμενων προσκλήσεων που ανακοινώθηκαν εντός του έτους 2016, δηλαδή της 15ης/2/2016 και της 28ης/4/2016.

 
 

Ανακοίνωση για τις Διδακτορικές Υποτροφίες ΕΣΠΑ (2014-2020)

espa 2014 newsletter

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, σε εφαρμογή των Κανονιστικών Διατάξεων της Δράσης 10.2.2.03.01 με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής διατριβής», 1ος κύκλος, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με άξονες προτεραιότητας 6,8,9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – (ΕΚΤ) και το ελληνικό δημόσιο, όπως εγκρίθηκαν με την με αριθμ. 82871/Z1/23-5-2016 ΚΥΑ του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Τεύχος Β’/1506/26-5-2016), προκηρύσσει Πρόγραμμα υποτροφιών συνολικά διακοσίων έντεκα (211) θέσεων, σε τρεις (3) επιστημονικούς τομείς, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως τριάντα έξι (36) διαδοχικούς μήνες.

Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:
•    η ενίσχυση νέων ερευνητών και
•    η παραγωγή υψηλών ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της διδακτορικής έρευνας με κριτήριο επιλογής την επιστημονική επάρκεια των προτάσεων που υποβάλλονται
Η δαπάνη για την κάλυψη των εκατόν εξήντα επτά (167) θέσεων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ η δαπάνη για την κάλυψη των σαράντα τεσσάρων (44) θέσεων θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΙΚΥ.
Οι Επιστημονικοί Τομείς είναι οι:
1.    Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού
2.    Επιστήμες Ζωής
3.    Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

read more
 
 
wbl news

13/6/2016 - Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Ευρωπαϊκό συνέδριο στην Αθήνα για το Work Based Learning.

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Ευρωπαϊκό συνέδριο στην Αθήνα, με θέμα «Εκμάθηση στο χώρο εργασίας. Μια καινοτόμος πρακτική επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με έμφαση στη μαθητεία» στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, το οποίο διοργανώθηκε από το ΙΚΥ. Εντυπωσιακή ήταν η ανταπόκριση 280 εκπροσώπων κοινωνικών εταίρων, Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθηγητών ΕΠΑΛ και ΙΕΚ και επαγγελματιών στην ημερίδα με το θέμα αυτό, που διοργάνωσε το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στον Πολιτιστικό χώρο «Αθηναΐς», τη Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016.  Με αφορμή τη συμμετοχή της Εθνικής Μονάδας Erasmus+ στο Ευρωπαϊκό θεματικό δίκτυο με αντικείμενο το Work Based Learning, το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία. Έτσι, δημιουργήθηκε η βάση για την ανάπτυξη ενός διαλόγου σχετικά με την ανάγκη στενότερης συνεργασίας μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και της εργασίας, με στόχο να μειωθεί η αναντιστοιχία προσόντων που παρατηρείται ανάμεσα σε όσα διδάσκονται οι εργαζόμενοι στο τυπικό σύστημα εκπαίδευσης και στις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας.


read more

 
 

Σεμινάριο Εξεύρεσης Εταίρων – Ευρωπαϊκό Συνέδριο, Λισαβόνα (6 -7/10/2016) για την Εκπαίδευση Ενηλίκων

tca lisavona news

To Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+, ανακοινώνει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης συμμετοχής σε σεμινάριο εξεύρεσης εταίρων που διοργανώνει η Εθνική Μονάδα Erasmus+ της Πορτογαλίας, στη Λισαβόνα, με θέμα: «Promoting Adult Education under Erasmus+ Programme» κατά το χρονικό διάστημα από 6-7 Οκτωβρίου 2016, στο πλαίσιο των Διεθνικών Συναντήσεων Συνεργασίας του Προγράμματος Erasmus+ (Erasmus+ Transnational Cooperation Activities/TCAs).

Το σεμινάριο απευθύνεται σε φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων χωρίς προηγούμενη εμπειρία σε σχέδια Erasmus+  της Βασικής Δράσης 2/ Εκπαίδευση Ενηλίκων (νεοεισερχόμενοι φορείς). Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 6  Ιουλίου 2016.

read more

 
 

Σεμινάριο Εξεύρεσης Εταίρων Erasmus+ για τη Σχολική Εκπαίδευση, Τούρκου, Φινλανδία (9 - 12/10/2016)

finland tca newsΤο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+, ανακοινώνει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης συμμετοχής σε σεμινάριο εξεύρεσης εταίρων που διοργανώνει η Εθνική Μονάδα Erasmus+ της Φινλανδίας (CIMO), στο Τούρκου, κατά το χρονικό διάστημα από 9 έως 12 Οκτωβρίου 2016, στο πλαίσιο των Διεθνικών Συναντήσεων Συνεργασίας του Προγράμματος Erasmus+ (Erasmus+ Transnational Cooperation Activities/TCAs).
Το σεμινάριο απευθύνεται σε προσωπικό ιδρυμάτων Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι τις 4 Ιουλίου 2016.

read more
 
 

Σεμινάριο Εξεύρεσης Εταίρων (Παλέρμο, Ιταλία 13 -15/10/2016) για την Εκπαίδευση Ενηλίκων

tca palermo news

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+, ανακοινώνει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης συμμετοχής σε σεμινάριο εξεύρεσης εταίρων που διοργανώνει η Εθνική Μονάδα Erasmus+ της Ιταλίας , στο Παλέρμο, κατά το χρονικό διάστημα από 13-15 Οκτωβρίου 2016, στο πλαίσιο των Διεθνικών Συναντήσεων Συνεργασίας του Προγράμματος Erasmus+ (Erasmus+ Transnational Cooperation Activities/TCAs). Το θέμα του σεμιναρίου είναι: «European cooperation to promote intergenerational and intercultural exchange in non-formal and formal contexts».

Το σεμινάριο απευθύνεται σε φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της τυπικής και μη τυπικής μάθησης, σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, πανεπιστήμια, δημόσιους φορείς, κέντρα απασχόλησης, κοινωνικούς εταίρους, κοινωνικοπολιτιστικούς συλλόγους. Σε εκπροσώπους φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων που στόχο έχουν μέσα από το πρόγραμμα Erasmus+ να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη νέων παιδαγωγικών μεθόδων για ενήλικες, πιο συγκεκριμένα : εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς και εθελοντές.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 8 Ιουλίου 2016

read more
 
 
teacherschool news

Ξεκίνησαν οι Ακαδημίες Εκπαιδευτικών Erasmus+ από το School Education Gateway

Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν όλο και μεγαλύτερο αριθμό προκλήσεων κατά την καθημερινή τους εργασία στην τάξη και συχνά δυσκολεύονται να αποκτήσουν την απαιτούμενη επιμόρφωση ή την υποστήριξη για την υπέρβασή τους. Το Teacher Academy (Ακαδημία Εκπαιδευτικών) του School Education Gateway υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς, ώστε να έχουν πρόσβαση σε συναφείς επιμορφωτικές ευκαιρίες, προσφέροντάς τους μία διαδικτυακή πλατφόρμα αναζήτησης, συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διενεργούνται μέσω διαδικτύου αλλά και σε φυσικό χώρο σε όλη την Ευρώπη και αξιολόγησή τους.
Το Teacher Academy προσφέρει έναν βασικό κατάλογο μαθημάτων με πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που διενεργούνται τόσο εν ώρα εργασίας σε φυσικό χώρο όσο και δωρεάν μέσω διαδικτύου για εκπαιδευτικούς, επιμορφωτές εκπαιδευτικών και μη διδακτικό προσωπικό που μετέχει στην σχολική εκπαίδευση (από την προσχολική έως την ανώτερη δευτεροβάθμια). Επιπλέον, στο Teacher Academy, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βρουν μια συλλογή διδακτικών υλικών που αναπτύχθηκαν από εκπαιδευτικούς του eTwinning, από Ευρωπαϊκούς θεσμούς και χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα.

Δείτε περισσότερα εδώ για τις Ακαδημίες Εκπαιδευτικών.


read more

 
 
 
 
 

  iky-facebook twitter icon gplusnk.jpg iky-youtube linkediniky.png www.iky.gr | Επικοινωνία | Email: ikywebsupport@iky.gr|

 
Το παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα αποστέλλεται από το ΙΚΥ αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και πληρoί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία 2002/58/ΕΚ, όπως έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο με τον N. 3471/2006).
Κάθε συλλογή και χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών σας στοιχείων επικοινωνίας πραγματοποιείται αποκλειστικά για το σκοπό αποστολής παρόμοιων με το παρόν ηλεκτρονικών μηνυμάτων και είναι δυνατόν να ανακληθεί από εσάς ανά πάσα στιγμή πατώντας εδώ.