Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προτεινόμενες Δραστηριότητες των Στρατηγικών Συμπράξεων

 • μέγεθος γραμματοσειράς Up μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς Down αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς

anotatinikokiky111.jpg

Δραστηριότητες:

 • Κοινά προγράμματα σπουδών, κοινές ενότητες μαθημάτων, κοινά μαθήματα.
 • Διεθνική συνεργασία με επιχειρήσεις και μελέτη πραγματικών περιπτώσεων.
 • Δημιουργία Ανοικτών Εκπαιδευτικών πόρων (MOOCs).
 • Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών διαφορετικών τύπων εκπαίδευσης (εξ’ αποστάσεως, μερικής φοίτησης με χρήση ΤΠΕ).
 • Ανάπτυξη παιδαγωγικού υλικού/ on-line εργαλείων εκμάθησης ξένων γλωσσών με σκοπό τη χρήση των ξένων γλωσσών σε εργασιακό περιβάλλον.
 • Παιδαγωγικές προσεγγίσεις που αναπτύσσουν το επιχειρηματικό πνεύμα και τη δημιουργική σκέψη, καλύτερη αξιοποίηση των ΤΠΕ και ενσωμάτωση περιόδων κινητικότητας στα προγράμματα σπουδών.
 • Παιδαγωγικές προσεγγίσεις που διευκολύνουν τη διαπερατότητα μεταξύ των εκπαιδευτικών τομέων.
 • Διατομεακή συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο με σκοπό την περιφερειακή ανάπτυξη.
 • Συμβουλευτική καθοδήγηση, μέθοδοι coaching/mentoring με σκοπό την προσέλκυση και διατήρηση μη παραδοσιακών σπουδαστών (π.χ. ενηλίκων και ομάδων με χαμηλά ποσοστά εκπροσώπησης στην ανώτατη εκπαίδευση).
 • Διευκόλυνση της αναγνώρισης και της πιστοποίησης δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε εθνικό επίπεδο, βάσει μαθησιακών αποτελεσμάτων και της σύνδεσής τους με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.