Τι είναι η Διεθνής Κινητικότητα στη Βασική Δράση 1 στην Ανώτατη Εκπαίδευση;

Η Διεθνής Κινητικότητα από Χώρες του Προγράμματος σε Τρίτες Χώρες μη Συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα Erasmus παρέχει περισσότερες ευκαιρίες σε φοιτητές/τριες και προσωπικό, να έχουν μια διεθνή εμπειρία καθώς και να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους. Επιπλέον, επιτρέπει στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης από τις χώρες του προγράμματος να εγκαθιδρύσουν μακροχρόνιες βιώσιμες διεθνείς συνεργασίες με ιδρύματα των Τρίτων
Χωρών που δεν είναι συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα.

Η Διεθνής κινητικότητα διαχωρίζεται σε δυο διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης:

  • Διεθνής εξερχόμενη κινητικότητα υποστηριζόμενη από κονδύλια εσωτερικής πολιτικής (ΚΑ131):

Προτεραιότητα δίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων φοιτητών και προσωπικού από Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης που βρίσκονται στα κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα. Σκοπός των ευκαιριών αυτών είναι να ενθαρρύνουν έναν οργανισμό σε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα να αναπτύξει δραστηριότητες εξερχόμενης κινητικότητας με διάφορες τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, και αναμένεται να καλύψουν το ευρύτερο δυνατό γεωγραφικό πεδίο.

  • Διεθνής εξερχόμενη και εισερχόμενη κινητικότητα υποστηριζόμενη από κονδύλιαεξωτερικής πολιτικής (ΚΑ171):

Η δράση αυτή ακολουθεί τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ· ως εκ τούτου, καθορίζονται ορισμένοι στόχοι και κανόνες συνεργασίας με τις δώδεκα επιλέξιμες περιφέρειες (1-12).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διεθνή εξερχόμενη και εισερχόμενη κινητικότητα μπορείτε να διαβάσετε τις συμπληρωματικές πληροφορίες στη παράγραφο 4.6 της συμπληρωματικής ανακοίνωσης.

Υποκατηγορίες: Ανώτατη Εκπαίδευση
Μετάβαση στο περιεχόμενο