Τι είναι η Βασική Δράση ΚΑ στην Ανώτατη Εκπαίδευση;

Το πρόγραμμα Erasmus+ στηρίζει τις δραστηριότητες κινητικότητας στην Ανώτατη εκπαίδευση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών που είναι συνδεδεμένες με αυτό.

Ποιους αφορά;

Στα ευρωπαϊκά σχέδια κινητικότητας της Ανώτατης εκπαίδευσης μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό πανεπιστημίων. Τα πανεπιστήμια αποφασίζουν ποιες δραστηριότητες κινητικότητας θα επιλέξουν (π.χ. μετακίνηση μόνο προσωπικού Ιδρυμάτων ή μόνο φοιτητών/-τριών ή μετακίνηση φοιτητών/-τριών και προσωπικού.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και το προσωπικό υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο γραφείο Erasmus/Διεθνών σχέσεων του πανεπιστημίου τους.

ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1 – Ανώτατη Εκπαίδευση

• Προώθηση Απασχολησιμότητας
• Κοινωνική Ένταξη
• Συμμετοχή στα κοινά
• Περιβαλλοντική βιωσιμότητα και καινοτομία εντός και εκτός Ευρώπης

• Διδασκαλία και παροχή επαγγελματικής επιμόρφωσης στο εξωτερικό
• Εμπειρία σε νέα περιβάλλοντα διδασκαλίας
• Απόκτηση νέων καινοτόμων παιδαγωγικών και ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και δεξιοτήτων σχεδιασμού προγραμμάτων σπουδών
• Διασύνδεση και συνεργασία με διδακτικό προσωπικό και πανεπιστήμια εξωτερικού
• Ανταλλαγή καλών πρακτικών και προετοιμασία φοιτητών σε εργασιακό περιβάλλον
• Ανάπτυξη διακρατικών και διεπιστημονικών προγραμμάτων σπουδών για νέες μεθόδους διδασκαλίας με στόχο την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων

Υποκατηγορίες: Ανώτατη Εκπαίδευση

ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αίτηση για Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων μπορούν να υποβάλουν μόνο τα Πανεπιστήμια, στα οποία έχει απονεμηθεί ο Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ECHE). Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και προσωπικό θα πρέπει να απευθύνονται στο πανεπιστήμιο τους, ώστε να ενημερωθούν για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις συμμετοχής.
Τα πανεπιστήμια μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως:

• μεμονωμένα ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης
• μέσω ενός Ομίλου Κινητικότητας στον οποίο τα Ιδρύματα μπορούν να μετέχουν είτε ως εταίροι είτε ως συντονιστές.

Οι Αιτήσεις για τις δράσεις ΚΑ1 του τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι οι εξής:

• Αίτηση ΚΑ131- Κινητικότητα Φοιτητών και Προσωπικού
• Αίτηση ΚΑ171 – Διεθνής Κινητικότητα με τη Συμμετοχή Τρίτων Χωρών που δεν είναι Συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα Erasmus+

Για πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αίτησης όσον αφορά σε ευκαιρίες κινητικότητας διαβάστε τον σχετικό Οδηγό Προγράμματος Erasmus+ και τη συμπληρωματική ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας/ΙΚΥ.

Οι Όμιλοι Κινητικότητας στη Βασική Δράση 1- Ανώτατη Εκπαίδευση αναλαμβάνουν την οργάνωση της κινητικότητας εκ μέρους των πανεπιστημίων για τους φοιτητές και το προσωπικό ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που είναι μέλη του Ομίλου.

Οι Όμιλοι Κινητικότητας αποτελούνται κατ’ ελάχιστο από τρεις οργανισμούς εκ των οποίων οι δύο πρέπει να είναι Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης με Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus+.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς αιτούνται στην Εθνική Μονάδα, για να λάβουν Πιστοποιητικό Ομίλου Κινητικότητας καθώς και για να λάβουν χρηματοδότηση για κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού.

Μετάβαση στο περιεχόμενο