ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1 – Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

  • Παρακολούθηση Εργασίας
  • Εργασίες διδασκαλίας ή κατάρτισης
  • Μαθήματα και κατάρτιση

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

  • Ομαδική κινητικότητα ενηλίκων εκπαιδευομένων
  • Βραχυχρόνια μαθησιακή κινητικότητα ενηλίκων εκπαιδευομένων
  • Μακροχρόνια μαθησιακή κινητικότητα ενηλίκων εκπαιδευομένων

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  • Προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες
  • Υποδοχή εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών για σκοπούς κατάρτισης
  • Προπαρασκευαστικές επισκέψεις

Οι οργανισμοί που υλοποιούν δραστηριότητες κινητικότητας πρέπει να συμμορφώνονται με ένα κοινό σύνολο προτύπων ποιότητας Erasmus . Αυτά τα πρότυπα ισχύουν για τη περίοδο 2021-2027. Τα πρότυπα υπάρχουν προκειμένου να εξασφαλίσουν μια καλή εμπειρία κινητικότητας και επωφελή μαθησιακά αποτελέσματα για όλους τους συμμετέχοντες και για συμβάλουν στην εκπλήρωση των στόχων του.

Υποκατηγορίες: Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

• Παρακολούθηση εργασίας (διάρκειας 2 έως 60 ημερών): οι εκπαιδευτικοί και άλλα μέλη του προσωπικού μπορούν να επωφεληθούν από τη μαθησιακή εμπειρία που αποκτούν στην πράξη, παρακολουθώντας την καθημερινή εργασία των συναδέλφων τους στους οργανισμούς υποδοχής.
• Αναθέσεις καθηκόντων διδασκαλίας ή κατάρτισης (διάρκειας 2 έως 365 ημερών): Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να περάσουν μία περίοδο διδασκαλίας ή κατάρτισης στο εξωτερικό, να μάθουν μέσα από την πρακτική εξάσκηση και να αποκτήσουν μια ευρύτερη οπτική για την εκπαίδευση ενηλίκων Ευρώπη.
• Μαθήματα και κατάρτιση (διάρκειας 2 έως 30 ημερών, κατά το μέγιστο 10 ημέρες διδάκτρων ανά συμμετέχοντα): οι εκπαιδευτικοί και άλλα μέλη του προσωπικού μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα ή κατάρτιση στο εξωτερικό, για να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους, και στη συνέχεια να τις εφαρμόσουν στον οργανισμό αποστολής τους.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες
Οι επιλέξιμοι συμμετέχοντες περιλαμβάνουν εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και άλλους μη διδάσκοντες εμπειρογνώμονες και μη διδακτικό προσωπικό που εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Επιλέξιμοι τόποι
Οι δραστηριότητες πρέπει να υλοποιούνται στο εξωτερικό, σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ

• Ομαδική κινητικότητα ενήλικων εκπαιδευόμενων (διάρκειας 2 έως 30 ημερών, τουλάχιστον δύο εκπαιδευόμενοι ανά ομάδα): οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι από τον οργανισμό αποστολής μπορούν να περάσουν ένα χρονικό διάστημα σε άλλη χώρα μπορούν να περάσουν ένα χρονικό διάστημα σε άλλη χώρα για να επωφεληθούν από την καινοτόμο μάθηση που οργανώνεται μέσα από τη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών αποστολής και υποδοχής.
Βραχυχρόνια μαθησιακή κινητικότητα ενήλικων εκπαιδευόμενων: (διάρκειας 2 έως 29 ημερών): οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι μπορούν να περάσουν ένα χρονικό διάστημα σε άλλη χώρα για να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Για κάθε συμμετέχοντα θα πρέπει να ορίζεται ατομικό πρόγραμμα μάθησης. Το πρόγραμμα μάθησης μπορεί να περιλαμβάνει συνδυασμό διαφόρων μεθόδων τυπικής, άτυπης και μη τυπικής μάθησης
• Μακροχρόνια μαθησιακή κινητικότητα εκπαιδευόμενων ενηλίκων (διάρκειας 30 έως 365 ημερών): οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι αποστολής μπορούν να περάσουν ένα χρονικό διάστημα σε άλλη χώρα για να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Για κάθε συμμετέχοντα θα πρέπει να ορίζεται ατομικό πρόγραμμα μάθησης. Το πρόγραμμα μάθησης μπορεί να περιλαμβάνει συνδυασμό διαφόρων μεθόδων τυπικής, άτυπης και μη τυπικής μάθησης.
Η διαφορά μεταξύ ομαδικών και ατομικών μορφών δραστηριότητας δεν βασίζεται σε ρυθμίσεις μετακίνησης και διαμονής, αλλά σε απαιτήσεις για συλλογικά ή ατομικά προγράμματα μάθησης.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες
Επιλέξιμοι συμμετέχοντες είναι εκπαιδευόμενοι που επωφελούνται από δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών καθοδήγησης και παροχής συμβουλών ή παρόμοιας υποστήριξης) που παρέχονται από οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση ενηλίκων (όπως βιβλιοθήκες, κέντρα διά βίου μάθησης, κοινοτικά κέντρα κ.λπ.).
Επιλέξιμοι τόποι
Οι δραστηριότητες πρέπει να υλοποιούνται στο εξωτερικό, σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.

ΆΛΛΕΣ ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

• Προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες (διάρκειας 2 έως 60 ημερών): Οι προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες μπορούν στη βελτίωση της διδασκαλίας, της κατάρτισης και της μάθησης στον οργανισμό υποδοχής. Ειδικότερα, μπορούν να παρέχουν κατάρτιση στο προσωπικό του οργανισμού υποδοχής, να παρουσιάζουν νέες μεθόδους διδασκαλίας ή να βοηθούν στη διάδοση ορθών πρακτικών στους τομείς της οργάνωσης και της διοίκησης.
• Υποδοχή εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών για σκοπούς κατάρτισης (διάρκειας 10 έως 365 ημερών): Οι αιτούντες οργανισμοί μπορούν να υποδέχονται εκπαιδευτικούς για σκοπούς κατάρτισης, οι οποίοι επιθυμούν να περάσουν μια περίοδο πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες
Οι προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες μπορούν να είναι πρόσωπα από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα τα οποία μπορούν να παρέχουν εμπειρογνωσία και κατάρτιση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στους στόχους του οργανισμού που τους προσκαλεί.
Επιλέξιμοι τόποι
Ο τόπος υποδοχής των προσκεκλημένων εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτικών για σκοπούς κατάρτισης είναι πάντα ο δικαιούχος οργανισμός (συμπεριλαμβανομένων των μελών της κοινοπραξίας).
• Προπαρασκευαστικές επισκέψεις: είναι η επίσκεψη σε δυνητικό οργανισμό υποδοχής από το προσωπικό του οργανισμού αποστολής με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία μιας δραστηριότητας κινητικότητας εκπαιδευομένων ή προσωπικού. Κάθε προπαρασκευαστική επίσκεψη θα πρέπει να έχει σαφή λόγο και θα πρέπει να εξυπηρετεί τη βελτίωση της συμμετοχικότητας, του αντικειμένου και της ποιότητας των δραστηριοτήτων κινητικότητας.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες
Οι προπαρασκευαστικές επισκέψεις μπορούν να διεξάγονται κατ’ ανώτατο όριο από τρία άτομα του οργανισμού υποδοχής , επιλέξιμα για δραστηριότητες κινητικότητας προσωπικού τα οποία συμμετέχουν στην οργάνωση του σχεδίου.
Κατ’ εξαίρεση, οι εκπαιδευόμενοι που θα συμμετέχουν σε μακροχρόνια μαθησιακή κινητικότητα και οι συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες σε οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα μπορούν να συμμετέχουν σε προπαρασκευαστικές επισκέψεις για τις δραστηριότητές τους.
Επιλέξιμοι τόποι
Οι προπαρασκευαστικές επισκέψεις πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του δυνητικού οργανισμού υποδοχής ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο στον οποίο προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν δραστηριότητες κινητικότητας

Μετάβαση στο περιεχόμενο