ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1 – Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  • Παρακολούθηση εργασίας
  • Εργασίες διδασκαλίας ή κατάρτισης
  • Μαθήματα και κατάρτιση

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

  • Συμμετοχή σε διαγωνισμούς δεξιοτήτων ΕΕΚ
  • Ομαδική κινητικότητα εκπαιδευομένων ΕΕΚ
  • Βραχυχρόνια μαθησιακή κινητικότητα σπουδαστών ΕΕΚ
  • Μακροχρόνια μαθησιακή κινητικότητα σπουδαστών ΕΕΚ (ErasmusPro)

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  • Προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες
  • Υποδοχή εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών για σκοπούς κατάρτισης
  • Προπαρασκευαστικές επισκέψεις

Οι οργανισμοί που υλοποιούν δραστηριότητες κινητικότητας πρέπει να συμμορφώνονται με ένα κοινό σύνολο προτύπων ποιότητας Erasmus . Αυτά τα πρότυπα ισχύουν για τη περίοδο 2021-2027. Οι αιτούντες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι όλοι οι πάροχοι προγραμμάτων σπουδών είναι εντελώς ανεξάρτητοι από το πρόγραμμα Erasmus+ και ενεργούν ως πάροχοι υπηρεσιών σε μια ελεύθερη αγορά. Ως εκ τούτου, η επιλογή των μαθημάτων και της κατάρτισης αποτελεί ευθύνη του αιτούντος οργανισμού.

Υποκατηγορίες: Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

• Παρακολούθηση εργασίας (διάρκειας 2 έως 60 ημερών): οι συμμετέχοντες
μπορούν να έχουν μια πρακτική μαθησιακή εμπειρία (εκμάθηση νέων πρακτικών και ιδεών) παρακολουθώντας την καθημερινή εργασία των συναδέλφων τους στους οργανισμούς υποδοχής.

Εργασίες διδασκαλίας ή κατάρτισης (διάρκειας 2 έως 365 ημερών):
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να περάσουν μια περίοδο διδασκαλίας ή κατάρτισης στο εξωτερικό, να μάθουν μέσα από την πρακτική εξάσκηση και να αποκτήσουν μια ευρύτερη οπτική για την εκπαίδευση στην Ευρώπη

• Μαθήματα και κατάρτιση (διάρκειας 2 έως 30 ημερών, κατά το μέγιστο 10 ημέρες διδάκτρων ανά συμμετέχοντα): οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα ή κατάρτιση στο εξωτερικό για να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους. Η κατάρτιση πρέπει να περιλαμβάνει συμμετέχοντες από τουλάχιστον δύο διαφορετικές χώρες και να επιτρέπει στους συμμετέχοντες να αλληλοεπιδρούν με άλλους εκπαιδευόμενους και με τους εκπαιδευτές.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες
Εκπαιδευόμενοι και μαθητευόμενοι στον τομέα της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΑΕΕΚ) και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΣΕΕΚ).
Επιλέξιμοι τόποι
Οι δραστηριότητες πρέπει να υλοποιούνται στο εξωτερικό, σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.
Επιπλέον, οι οργανισμοί που διαθέτουν διαπίστευση Erasmus μπορούν να στέλνουν συμμετέχοντες για βραχυχρόνιες δραστηριότητες κινητικότητας, μακροχρόνιες δραστηριότητες κινητικότητας (ErasmusPro) και διαγωνισμούς δεξιοτήτων ΕΕΚ σε τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα δείτε Επιλέξιμες χώρες .

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Συμμετοχή σε διαγωνισμούς δεξιοτήτων ΕΕΚ (διάρκειας 1 έως 10 ημερών): Οι σπουδαστές ΕΕΚ και το προσωπικό, που τους συνοδεύει, μπορούν να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις και διαγωνισμούς δεξιοτήτων στο εξωτερικό. Επιτυγχάνεται επομένως η αναγνώριση και η ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας και τεχνολογικών καινοτομιών στην ΕΕΚ.
Ομαδική κινητικότητα εκπαιδευομένων ΕΕΚ (διάρκειας 2 έως 30 ημερών, τουλάχιστον δύο εκπαιδευόμενοι ΕΕΚ ανά ομάδα): Μια ομάδα εκπαιδευομένων από τον οργανισμό αποστολής μπορεί να περάσει χρόνο εκμάθησης μαζί με συνομηλίκους τους σε συνεργαζόμενο πάροχο ΕΕΚ στο εξωτερικό με την συνοδεία εκπαιδευτικού προσωπικού που θα κατευθύνει τη μαθησιακή διαδικασία
Βραχυχρόνια μαθησιακή κινητικότητα σπουδαστών ΕΕΚ (διάρκειας 10 έως 89 ημερών): Οι σπουδαστές ΕΕΚ μπορούν να περάσουν μια περίοδο μάθησης στο εξωτερικό σε συνεργαζόμενο πάροχο ΕΕΚ, σε εταιρεία ή σε άλλον οργανισμό που δραστηριοποιείται στον τομέα της ΕΕΚ ή στην αγορά εργασίας.
Μακροχρόνια μαθησιακή κινητικότητα σπουδαστών ΕΕΚ (ErasmusPro) (διάρκειας 90 έως 365 ημερών): Οι σπουδαστές ΕΕΚ μπορούν να περάσουν μεγαλύτερη περίοδο μάθησης στο εξωτερικό σε συνεργαζόμενο πάροχο ΕΕΚ, σε εταιρεία ή σε άλλον οργανισμό που δραστηριοποιείται στον τομέα της ΕΕΚ ή στην αγορά εργασίας.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες
Εκπαιδευόμενοι και μαθητευόμενοι στον τομέα της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΑΕΕΚ) και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΣΕΕΚ).
Επιλέξιμοι τόποι
Οι δραστηριότητες πρέπει να υλοποιούνται στο εξωτερικό, σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.
Επιπλέον, οι οργανισμοί που διαθέτουν διαπίστευση Erasmus μπορούν να στέλνουν συμμετέχοντες για βραχυχρόνιες δραστηριότητες κινητικότητας, μακροχρόνιες δραστηριότητες κινητικότητας (ErasmusPro) και διαγωνισμούς δεξιοτήτων ΕΕΚ σε τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα δείτε Επιλέξιμες χώρες .

ΆΛΛΕΣ ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

• Προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες (διάρκειας 2 έως 60 ημερών) : Οι προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό μπορούν να συνδράμουν στη βελτίωση της διδασκαλίας, της κατάρτισης και της μάθησης. Ειδικότερα, οι προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες μπορεί να παρέχουν κατάρτιση στο προσωπικό του οργανισμού υποδοχής, να παρουσιάζουν νέες μεθόδους διδασκαλίας ή να βοηθούν στη διάδοση ορθών πρακτικών στους τομείς της οργάνωσης και της διοίκησης.
• Υποδοχή εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών για σκοπούς κατάρτισης (διάρκειας 10 έως 365 ημερών): Οι αιτούντες οργανισμοί μπορούν να υποδέχονται εκπαιδευτικούς για σκοπούς κατάρτισης, οι οποίοι επιθυμούν να περάσουν μια περίοδο πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες 
Οι προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες μπορούν να είναι πρόσωπα από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα τα οποία μπορούν να παρέχουν εμπειρογνωσία και κατάρτιση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στους στόχους του οργανισμού που τους προσκαλεί.
Η υποδοχή εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών για σκοπούς κατάρτισης είναι διαθέσιμη για συμμετέχοντες που είναι εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών ή έχουν αποφοιτήσει προσφάτως από αυτό (ή παρόμοιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές ή εκπαιδευτικούς) σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.

Προπαρασκευαστικές επισκέψεις:
Προπαρασκευαστική επίσκεψη διοργανώνουν οι οργανισμοί με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία μιας δραστηριότητας κινητικότητας εκπαιδευομένων ή προσωπικού. Για παράδειγμα, μπορούν να οργανώνονται προπαρασκευαστικές επισκέψεις για την καλύτερη προετοιμασία της κινητικότητας συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες, την έναρξη συνεργασίας με νέο οργανισμό-εταίρο ή την προετοιμασία δραστηριοτήτων κινητικότητας μεγαλύτερης διάρκειας.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες
Στις προπαρασκευαστικές επισκέψεις μπορούν να συμμετάσχουν κατ’ ανώτατο όριο τρία άτομα από τον οργανισμό υποδοχής και να διεξάγονται από άτομα επιλέξιμα για δραστηριότητες κινητικότητας προσωπικού τα οποία συμμετέχουν στην οργάνωση του σχεδίου.
Επιλέξιμοι τόποι
Οι προπαρασκευαστικές επισκέψεις μπορούν να διεξάγονται σε κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.
Επιπλέον, οι οργανισμοί που διαθέτουν διαπίστευση Erasmus μπορούν να οργανώνουν προπαρασκευαστικές επισκέψεις σε τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα δείτε Επιλέξιμες χώρες .

Μετάβαση στο περιεχόμενο