Τι είναι η Βασική Δράση ΚΑ1 στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης;
Το πρόγραμμα Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα υλοποίησης δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας σε εκπαιδευόμενους, μαθητευόμενους, εκπαιδευτικούς και λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό μέσω αιτήσεων για την υλοποίηση βραχυπρόθεσμων ή διαπιστευμένων σχεδίων κινητικότητας. Οι πάροχοι ΕΕΚ και οι ωφελούμενοι τους μπορούν να συνεργαστούν με εταίρους του εξωτερικού και να ενισχύσουν την προβολή και την δυναμικότητα τους.

Ποιους αφορά;
Το Πρόγραμμα μπορεί να ωφελήσει μεμονωμένους συμμετέχοντες που μεταβαίνουν στο εξωτερικό, αλλά και να βοηθήσει στην ανάπτυξη των συμμετεχόντων οργανισμών, την αύξηση της ικανότητάς τους για διασυνοριακή συνεργασία και τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης για όλους και όχι μόνο για όσους μετακινούνται στο εξωτερικό.

Δείτε εδώ τους επιλέξιμους οργανισμούς

  • Ενίσχυση βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων για την εκμάθηση γλωσσών και των ψηφιακών δεξιοτήτων.
  • Υποστήριξη ανάπτυξης ειδικών επαγγελαμτικών δεξιοτήτων.
  • Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και προώθηση της χρήσης νέων και καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων και τεχνολογιών, και υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών, των μεντόρων και άλλου προσωπικού που απασχολείται στην ΕΕΚ.
  • Ανάπτυξη της ικανότητας των παρόχων ΕΕΚ να εκτελούν σχέδια κινητικότητας υψηλής ποιότητας, καθώς και της ικανότητάς τους να συγκροτούν ποιοτικές συμπράξεις στο πλαίσιο της ανάπτυξης της οικείας στρατηγικής για διεθνοποίηση.
  • Μέριμνα ώστε η κινητικότητα να αποτελεί ρεαλιστική δυνατότητα για κάθε εκπαιδευόμενο σε ΑΕΕΚ και ΣΕΕΚ, και αύξηση της μέσης διάρκειας της κινητικότητας για τους εκπαιδευομένους ΕΕΚ με σκοπό την ενίσχυση της ποιότητας και του αντίκτυπού της.
  • Προώθηση της ποιότητας, της διαφάνειας και της αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των περιόδων κινητικότητας στο εξωτερικό, ιδίως με τη χρήση ευρωπαϊκών εργαλείων και μέσων (μνημόνιο συμφωνίας και συμφωνίες μάθησης).
  • Προώθηση των αξιών της συμπεριληπτικότητας και της πολυμορφίας, της ανεκτικότητας και της δημοκρατικής συμμετοχής.
  • Προώθηση των γνώσεων σχετικά με την κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά και την πολυμορφία.
  • Υποστήριξη της ανάπτυξης επαγγελματικών δικτύων σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Υποκατηγορίες: Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 – Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Βραχυπρόθεσμα σχέδια κινητικότητας μαθητών και προσωπικού (ΚΑ122)

• Δικαιούχοι: Όλα τα σχολεία και οι οργανισμοί εκπαίδευσης
• Σχέδιο: Οργάνωση διαφόρων δραστηριοτήτων κινητικότητας
• Διάρκεια σχεδίου: 6 έως 18 μήνες

Προτείνεται η υλοποίηση βραχυπρόθεσμων σχεδίων σε οργανισμούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ για πρώτη φορά ή για όσους επιθυμούν να οργανώσουν περιορισμένο αριθμό δραστηριοτήτων.

Διαπιστευμένα σχέδια κινητικότητας μαθητών και προσωπικού (ΚΑ121)

• Δικαιούχοι: Μόνο οι οργανισμοί που διαθέτουν διαπίστευση Erasmus+ στο τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
• Οι διαπιστεύσεις Erasmus+ είναι ανοικτές σε όλους τους οργανισμούς που επιθυμούν να οργανώσουν δραστηριότητες κινητικότητας σε τακτική βάση. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία στο Πρόγραμμα για την υποβολή αίτησης, απαιτείται ωστόσο επιχειρησιακή επάρκεια.
• Οι οργανισμοί με διαπιστεύσεις έχουν μόνιμη πρόσβαση σε χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για δραστηριότητες κινητικότητας, οι οποίες συμβάλλουν στη σταδιακή ολοκλήρωση του στρατηγικού σχεδίου Erasmus το οποίο υλοποιούν.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους όρους συμμετοχής και υποβολής αίτησης για την διαπίστευση, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον Οδηγό του Προγράμματος  σελ. 78-86.

YouTube
LinkedIn
Instagram

Τι είναι η διαπίστευση;

Η διαπίστευση Erasmus είναι ένας νέος τρόπος πρόσβασης σε δραστηριότητες κινητικότητας στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος και αποσκοπεί στην άρση της υποχρέωσης των οργανισμών να υποβάλλουν νέα αίτηση για δραστηριότητες κινητικότητας ανά Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, όπως απαιτεί το πρόγραμμα Erasmus+. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα στους φορείς να παραμείνουν στο νέο πρόγραμμα για σειρά ετών, διοργανώνοντας δραστηριότητες κινητικότητας μέσω απλοποιημένων αιτήσεων επιχορήγησης για διαπιστευμένα σχέδια (KA121).

YouTube
LinkedIn
Instagram

Πώς παίρνω διαπίστευση;

Οι οργανισμοί πρέπει να καταρτίσουν σχέδιο για την υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας υψηλής ποιότητας, τις οποίες θα αξιοποιήσουν για να βελτιώσουν την εκπαίδευση και κατάρτιση που προσφέρουν. Οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν αίτηση ως μεμονωμένοι οργανισμοί ή ως συντονιστές κοινοπραξίας κινητικότητας . Δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης και για τα δύο είδη διαπίστευσης στον ίδιο τομέα.

Πληροφορίες για μεμονωμένους οργανισμούς.

Ο οργανισμός σας υποβάλλει αίτηση για να λάβει χρηματοδότηση για το προσωπικό ή τους εκπαιδευομένους του.

Πληροφορίες για συντονιστές κοινοπραξίας

Οι διαπιστευμένοι συντονιστές κοινοπραξιών κινητικότητας μπορούν να ηγηθούν ομάδας οργανισμών που εργάζονται με βάση ένα κοινό σχέδιο και οργανώνουν δραστηριότητες κινητικότητας στο εξωτερικό. Τα μέλη της κοινοπραξίας σας δεν χρειάζεται να διαθέτουν τα ίδια διαπίστευση Erasmus, αλλά πρέπει να προέρχονται από την ίδια χώρα με τον οργανισμό σας.

Διαβάστε εδώ το ενημερωτικό φυλλάδιο για την διαπίστευση.

YouTube
LinkedIn
Instagram
S/N ACCREDITATION CODE LEGAL NAME OID NUMBER EMAIL
1 2020-1-EL01-KA120-VET-000094504 1 EPAL TRIKALON E10097373 1epal-trikal@sch.gr
2 2020-1-EL01-KA120-VET-000094509 1o EPAL SINDOU E10134242 mail@1epal-sindou.thess.sch.gr
3 2020-1-EL01-KA120-VET-000094514 SIVITANIDEIOS DIMOSIA SCHOLI TECHNON KAI EPANGELMATON E10058688 info@sivitanidios.edu.gr
4 2020-1-EL01-KA120-VET-000094609 8 EK ATHINAS (TAVROU) E10003058 8sekaath@sch.gr
5 2020-1-EL01-KA120-VET-000094655 1 EPAL N. IONIAS MAGNISIAS E10154334 1epal-neas-ionias@sch.gr
6 2020-1-EL01-KA120-VET-000094676 1o EPAL LAVRIOU E10112890  1epal-lavriou@sch.gr
7 2020-1-EL01-KA120-VET-000094688 1 EK KALAMATAS E10010398 mail@1sek-messin.mes.sch.gr; ekkalamatas@yahoo.com
8 2020-1-EL01-KA120-VET-000094697 TECHNOLOGY TEACHERS ASSOCIATION E10198661 ete@ete.gr
9 2020-1-EL01-KA120-VET-000094748 1st EPA.L. PREVEZAS E10012710 epalprevezas@gmail.com
10 2020-1-EL01-KA120-VET-000094756 1st EPAGELMATIKO LYKEIO KATO ACHAIAS E10045992 mail@1epal-k-achaias.ach.sch.gr
11 2020-1-EL01-KA120-VET-000094777 EPIMELITIRIO EVIAS E10132713 admin@eviachamber.gr; info@eviachamber.gr
12 2020-1-EL01-KA120-VET-000094884 1st ERGASTIRIAKO KENTRO VERIAS E10189479 mail@sek-veroias.ima.sch.gr
13 2020-1-EL01-KA120-VET-000094751 EPAL KASTORIAS E10150573 mail@1epal-kastor.kas.sch.gr; ldiamantaras@yahoo.gr
14 2020-1-EL01-KA120-VET-000094554 1st EPAL OF STAVROUPOLIS E10133657 mail@1epal-stavroup.thess.sch.gr; pbabis@gmail.com
15 2020-1-EL01-KA120-VET-000094503 1st Vocational Lyceum of Heraklion Crete E10045319 1epal-irakl@sch.gr
16 2020-1-EL01-KA120-VET-000094808 1o EPAL KO E10099456 mail@1epal-ko.dod.sch.gr
17 2020-1-EL01-KA120-VET-000094739 2o Epaggelmatiko Lykeio Katerinis E10015518 mail@2epal-kater.pie.sch.gr
18 2020-1-EL01-KA120-VET-000094832 1o Epaggelmatiko Lykeio Kallonis E10085235 epal-kallon@sch.gr
19 2020-1-EL01-KA120-VET-000094603 EPAGGELMATIKO LYKEIO AGRIAS E10045280 mail@epal-agrias.mag.sch.gr
20 2020-1-EL01-KA120-VET-000094821 1st Imerisio Epal Konitsas E10193247 mail@1epal-konits.ioa.sch.gr
21 2020-1-EL01-KA120-VET-000094575 E10120919 1epal-kalamp@sch.gr; jsiakav@sch.gr
22 2020-1-EL01-KA120-VET-000094639 SECOND EPAL GALATSIOU E10001389 mail@2epal-galats.att.sch.gr
23 2020-1-EL01-KA120-VET-000094702 DIMOSIO INSTITOUTO EPAGGELMATIKIS KATARTISIS IGOUMENITSAS E10099620 grammateia@iek-igoum.thesp.sch.gr
24 2020-1-EL01-KA120-VET-000094557 1st EPA.L ORESTIADAS E10149847 1epal-orest.evr.sch.gr
25 2020-1-EL01-KA120-VET-000094611 3 EK D ATHINAS NEA SMYRNI E10142533 mail@3sek-d-athin.att.sch.gr; 3ekdathinas@gmail.com
26 2020-1-EL01-KA120-VET-000094854 DIEK IOANNINON E10111891 grammateia@1iek-ioann.ioa.sch.gr
27 2020-1-EL01-KA120-VET-000094797 PUBLIC VOCATIONAL TRAINING INSTITUTE OF PIRAEUS E10115204 diekpeiraia@gmail.com
28 2020-1-EL01-KA120-VET-000094537 DIEK Metamorfosis (VET Institute of Metamorfosis) E10106678 iekmetamorfosis@gmail.com
29 2020-1-EL01-KA120-VET-000094612 ELLINIKOS GEORGIKOS ORGANISMOS – DIMITRA E10144477 president@elgo.gr
30 2020-1-EL01-KA120-VET-000094640 1 EK ATHINON E10202920 ekathinon@yahoo.com , mail@1sek-a-athin.att.sch.gr
31 2020-1-EL01-KA120-VET-000094787 1st EPAL HALASTRAS E10154472 mail@1epal-chalastr.thess.sch.gr
32 2020-1-EL01-KA120-VET-000094800 ESPERINO EPAL THIRAS E10173351 espthiras@sch.gr
33 2020-1-EL01-KA120-VET-000094660 2 EPAL TRIKALON – MODEL EPAL TRIKALON E10203677 2epal-trikal@sch.gr
34 2020-1-EL01-KA120-VET-000094780 2o Epaggelmatiko Lykeio Evosmou E10142377  2epal-evosm@sch.gr
35 2020-1-EL01-KA120-VET-000094641 DIMOSIO INSTITOUTO EPANGELMATIKIS KATARTISIS (DIEK) CHANION E10145194 iekchanion@sch.gr; iekchania@gmail.com
36 2020-1-EL01-KA120-VET-000094710 PUBLIC VOCATIONAL TRAINING INSTITUTE AIGALEO E10112223 iekaigal@gmail.com
37 2020-1-EL01-KA120-VET-000094559 HELLENIC POLICE E10021330 staff.branch@hellenicpolice.gr
38 2020-1-EL01-KA120-VET-000094853 3rd EPAL OF HERAKLION E10163544 mail@3epal-irakl.ira.sch.gr
39 2020-1-EL01-KA120-VET-000094500 AKMI AE AKMI EDUCATIONAL ORGANISATION SA E10160958  krod@iek-akmi.edu.gr; dpap@iek-akmi.edu.gr
40 2020-1-EL01-KA120-VET-000094632 2o EPAGGELMATIKO LIKEIO CHALKIDAS E10072044 mail@2epal-chalk.eyv.sch.gr
41 2020-1-EL01-KA120-VET-000094778 Second Laboratory Center of Ioannina E10044041 2sek-ioann.ioa.sch.gr
42 2020-1-EL01-KA120-VET-000094825 KOINOFELHS EPIXEIRHSH KOINONIKHS PROSTASIAS KAI ALLHLEGGYHS-DHMOTIKO INSTITOUTO EPAGGELMATIKHS KATARTISHS DHMOU BOLOU E10178656 info@kekpa.gr; diek.euprojects@gmail.com
43 2021-1-EL01-KA120-VET-000046704 Epaggelmatiko Lykeio Myrinas E10199371 mail@1epal-myrin.les.sch.gr
44 2021-1-EL01-KA120-VET-000045698 1 EPAL LOYTRAKIOY E10036231 mail@1epal-loutr.kor.sch.gr
45 2021-1-EL01-KA120-VET-000043620 Second Epal Neas Ionias Volou E10181323 mail@2epal-n-ionias.mag.sch.gr
46 2021-1-EL01-KA120-VET-000045154 6th VOCATIONAL LYCEUM A PREFECTURE OF ATHENS – 6 EPA.L. A’ ATHINAS E10018030 mail@6epal-athin.att.sch.gr
47 2021-1-EL01-KA120-VET-000046364 1st ERGASTIRIAKO KENTRO LAGADA E10199366 mail@sek-lagkad.thess.sch.gr
48 2021-1-EL01-KA120-VET-000046871 1 EPAL RAFINAS E10010225 1epal-rafin@sch.gr
49 2021-1-EL01-KA120-VET-000046505 1o EPAL Chalkidas E10119027 mail@1epal-chalk.eyv.sch.gr
50 2021-1-EL01-KA120-VET-000043516 1o ERGASTIRIAKO KENTRO EDESSAS E10162739 1sekedes@sch.gr
51 2021-1-EL01-KA120-VET-000046274 1st EPAL of Neapolis E10185533 mail@1epal-neapol.thess.sch.gr
52 2021-1-EL01-KA120-VET-000043565 1 EPAL NIGRITAS E10005940 1epal-nigrit@sch.gr
53 2022-1-EL01-KA120-VET-000109655 2o EK KOZANIS (PTOLEMAIDAS) E10172515 mail@2sek-kozan.koz.sch.gr
54 2022-1-EL01-KA120-VET-000107767 1 ERGASTIRIAKO KENTRO GIANNITSON E10067839 mail@sek-giann.pel.sch
55 2022-1-EL01-KA120-VET-000108808 Ergastiriako Kentro Kastorias E10144359 mail@1sek-kastor.kas.sch.gr
56 2022-1-EL01-KA120-VET-000110305 1 EEEEK DIMOY PYLAIAS HORTIATI E10185880 mail@1eeeek-panor.thess.sch.gr
57 2022-1-EL01-KA120-VET-000109468 HMERISIO EPAGGELMATIKO LYKEIO SYROU E10141457  mail@1epal-syrou.kyk.sch.gr
58 2022-1-EL01-KA120-VET-000104346 1o EPAGGELMATIKO LYKEIO LECHAINON E10061850 pvatsis@sch.gr; 1epal-lechain@sch.gr

Επιπλέον, οι οργανισμοί που δεν επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση, μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ με τους εξής τρόπους:
• Με τη συμμετοχή τους σε υφιστάμενη κοινοπραξία κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, επικεφαλής της οποίας είναι κάποιος διαπιστευμένος συντονιστής κοινοπραξίας στη χώρα τους, ο οποίος δέχεται νέα μέλη στην κοινοπραξία.
Με την υποδοχή συμμετεχόντων από άλλη χώρα: οποιοσδήποτε οργανισμός μπορεί να υποδεχθεί εκπαιδευόμενους ή προσωπικό από συνεργαζόμενο οργανισμό του εξωτερικού. Η υποδοχή συμμετεχόντων είναι πολύτιμη εμπειρία για έναν οργανισμό και ένας καλός τρόπος να μάθει περισσότερα για το πρόγραμμα πριν υποβάλει ο ίδιος αίτηση.
• Με την συμμετοχή των παρόχων ΕΕΚ στις ευρωπαϊκές διαδικτυακές πλατφόρμες όπως η EPALE και η eTwinning. Περιλαμβάνεται επίσης η κοινότητα των Ευρωπαίων επαγγελματιών της ΕΕΚ Community of European VET practitioners | EPALE (europa.eu) · πρόκειται για έναν χώρο στον οποίο οι εκπαιδευτικοί ΕΕΚ, οι εκπαιδευτές και οι ενδοϋπηρεσιακοί εκπαιδευτές μπορούν να συνεργάζονται και να ενημερώνονται σχετικά με τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο