Η δράση για την ανάπτυξη ικανοτήτων για την ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση (CBHE) υποστηρίζει σχέδια διεθνούς συνεργασίας που βασίζονται σε πολυμερείς συμπράξεις μεταξύ οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα των σχεδίων ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να αποβλέπουν στο όφελος των επιλέξιμων τρίτων χωρών που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα και των οικείων ιδρυμάτων και συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης.

Στόχοι της Δράσης:

  • θα βελτιώσει την ποιότητα της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και θα ενισχύσει τη συνάφειά της με την αγορά εργασίας και την κοινωνία·
  • θα βελτιώσει το επίπεδο των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και του δυναμικού απασχολησιμότητας των φοιτητών στα ΑΕΙ με την ανάπτυξη νέων, συναφών και καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων·
  • θα προωθήσει την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, την ισότητα, την ισοτιμία, τη μη διακριτική μεταχείριση και την προώθηση των ικανοτήτων που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη στην ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση·
  • θα ενισχύσει τη διδασκαλία, τους μηχανισμούς αξιολόγησης για το προσωπικό και τους φοιτητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τη διασφάλιση ποιότητας, τη διαχείριση, τη διακυβέρνηση, την ένταξη, την καινοτομία, τη βάση γνώσεων, τις ψηφιακές και επιχειρηματικές ικανότητες, καθώς και τη διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων·
  • θα αυξήσει τις ικανότητες των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των φορέων που είναι αρμόδιοι για την ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση και των αρμόδιων αρχών για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως όσον αφορά τη διακυβέρνηση και τη χρηματοδότηση, στηρίζοντας τον καθορισμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση μεταρρυθμιστικών διαδικασιών·
  • θα βελτιώσει την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη προκειμένου να επηρεάσει τη μακροπρόθεσμη ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος·
  • θα τονώσει τη συνεργασία των ιδρυμάτων, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών·
  • θα προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ διαφόρων περιφερειών του πλανήτη μέσω κοινών πρωτοβουλιών·

*Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να συμβουλευθείτε τον Οδηγό του Προγράμματος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο