Η δράση στηρίζει διεθνή σχέδια συνεργασίας τα οποία βασίζονται σε πολυμερείς συμπράξεις μεταξύ οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της στην Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στα κράτη μέλη της ΕΕ, σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα και σε τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Μέσω κοινών πρωτοβουλιών που προωθούν τη συνεργασία σε διάφορες περιοχές του κόσμου, η δράση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας των παρόχων ΕΕΚ —ιδίως στους τομείς της διαχείρισης, της διακυβέρνησης, της ένταξης, της διασφάλισης ποιότητας και της καινοτομίας— ώστε να είναι σε θέση να συνεργαστούν αποτελεσματικότερα με τον ιδιωτικό τομέα/επιχειρήσεις/επιχειρηματικές ενώσεις με σκοπό τη διερεύνηση ευκαιριών απασχόλησης και την από κοινού ανάπτυξη κατάλληλων προγραμμάτων κατάρτισης ΕΕΚ. Οι διεθνείς συμπράξεις θα πρέπει να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας της ΕΕΚ στις τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, ιδίως με την ενίσχυση των ικανοτήτων του προσωπικού και των εκπαιδευτικών της ΕΕΚ, καθώς και με την ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ των παρόχων ΕΕΚ και της αγοράς εργασίας.

Στόχοι Δράσης

Ειδικότερα, η δράση:

▪ αναπτύσσει τις ικανότητες των παρόχων ΕΕΚ για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων φορέων στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για παρεμβάσεις ΕΕΚ προσανατολισμένες στη ζήτηση και με γνώμονα τις ευκαιρίες

▪ βελτιώνει τη ποιότητα και την ικανότητα ανταπόκρισης της ΕΕΚ στις κοινωνικοοικονομικές ευκαιρίες και τις κοινωνικές εξελίξεις, ώστε να ενισχυθεί η συνάφεια της παροχής δεξιοτήτων με την αγορά εργασίας·

▪ εναρμονίζει τη παροχή ΕΕΚ με τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αναπτυξιακές στρατηγικές.

* Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να συμβουλευθείτε τον Οδηγό του Προγράμματος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο