Οι συμπράξεις μικρής κλίμακας (Small-Scale partnerships) αφορά σχέδια συνεργασίας οργανισμών (μικρούς και νεοεισερχόμενους) και σε άτομα με μειωμένες ευκαιρίες για συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα στους τομείς της σχολικής εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η Δράση δεν υποστηρίζει την υλοποίηση Σχεδίων στα πλαίσια της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Την δράση αυτή είναι προσβάσιμη σε οργανισμούς με μικρότερη επιχειρησιακή ικανότητα, όπως λιγότερο έμπειρους και νεοεισερχόμενους στο πρόγραμμα οργανισμούς, διότι περιλαμβάνει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:
• Μικρότερες επιχορηγήσεις
• Μικρότερη διάρκεια σχεδίων
• Απλούστερες διοικητικές απαιτήσεις
• Ευέλικτες μορφές δραστηριοτήτων

Οι Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας μπορούν επίσης να συμβάλλουν στην δημιουργία και ανάπτυξη διακρατικών δικτύων και την ενίσχυση συνεργειών ανάμεσα σε τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς πολιτικές καθώς και μεταξύ αυτών.

Σε μια Σύμπραξη μικρής κλίμακας μπορεί να συμμετέχει ως εταίρος οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του Προγράμματος.

Οι συμπράξεις μικρής κλίμακας είναι διακρατικού χαρακτήρα και θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο οργανισμούς από δύο διαφορετικές Χώρες του Προγράμματος (συμπεριλαμβανομένου του αιτούντος οργανισμού).

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων οργανισμών σε μια σύμπραξη και ότι όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί πρέπει να προσδιορίζονται κατά την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης.

Ένα σχέδιο σύμπραξης μικρής κλίμακας μπορεί να έχει διάρκεια από 6 έως 24 μήνες. Η διάρκεια θα πρέπει να επιλέγεται στο στάδιο υποβολής της αίτησης, με βάση τους στόχους του σχεδίου και το είδος των δραστηριοτήτων που προγραμματίζονται σε βάθος χρόνου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να συμβουλευθείτε τον Οδηγό του Προγράμματος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο