Οι συμπράξεις συνεργασίας (Cooperation Partnerships) συνδράμουν τους οργανισμούς στην:

• απόκτηση εμπειριών σε ό,τι αφορά τη διεθνή-διακρατική συνεργασία
• ανάπτυξη και ενίσχυση δικτύων
• ενίσχυση της ποιότητας των εργασιών, δραστηριοτήτων και πρακτικών των συμμετεχόντων οργανισμών
• ανταλλαγή πρακτικών, μεθόδων, ιδεών και εμπειριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο στους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
• ανάπτυξη και μεταφορά καινοτομίας
• εφαρμογή κοινών δράσεων-πρωτοβουλιών
• παραγωγή ποιοτικών αποτελεσμάτων
• επίτευξη ευρωπαϊκών Προτεραιοτήτων

Τα σχέδια που θα εγκριθούν θα πρέπει να πραγματοποιήσουν ενέργειες διάδοσης και διάχυσης των δραστηριοτήτων τους σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο.

Κάθε σχέδιο που υποβάλλεται στα πλαίσια των Συμπράξεων Συνεργασίας θα πρέπει να απευθύνεται μέσα από τους στόχους, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματά του σε τουλάχιστον:

Μία οριζόντια ευρωπαϊκή προτεραιότητα:

• Ένταξη και Πολυμορφία στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού
• Περιβάλλον και Καταπολέμηση της Κλιματικής Αλλαγής
• Ψηφιακός μετασχηματισμός, μέσω της ανάπτυξης ψηφιακής ετοιμότητας/ανθεκτικότητας/ικανότητας
• Κοινές αξίες, συμμετοχή στα κοινά

Είτε, σε μία ευρωπαϊκή προτεραιότητα του τομέα στα πλαίσια του οποίου υποβάλλεται η αίτηση (βλ. Οδηγός του Προγράμματος, τομεακές προτεραιότητες σχολικής εκπαίδευσης, ανώτατης εκπαίδευσης, κλπ.)

Στις Συμπράξεις Συνεργασίας μπορούν να συμμετέχουν τουλάχιστον τρεις οργανισμοί από τρεις διαφορετικές χώρες του Προγράμματος. Δεν υπάρχει περιορισμός σχετικά με τον ανώτατο αριθμό συμμετεχόντων οργανισμών σε μία Κοινοπραξία. Η συμμετοχή οργανισμών από χώρες-εταίρους είναι δικαιολογημένη μόνο όταν προσδίδει αξία στο Σχέδιο.

Ένα σχέδιο μπορεί να έχει διάρκεια από 12 έως 36 μήνες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο