Βασική Δράση 3 – Χάραξη Πολιτικής και Συνεργασίας

Βασική Δράση 3 – Χάραξη Πολιτικής και Συνεργασίας

Η Βασική δράση 3 υποστηρίζει τη συνεργασία πολιτικών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην εφαρμογή των πολιτικών και στην ανάπτυξη νέων, οι οποίες μπορούν να επιφέρουν εκσυγχρονισμό και μεταρρυθμίσεις —σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και συστημάτων— στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού.

Οι δράσεις υλοποιούνται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή μέσω ειδικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, τις οποίες διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού.

Οι εν λόγω δράσεις ομαδοποιούνται στις ακόλουθες ενότητες:

  • στήριξη στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών πολιτικών·
  • στήριξη σε εργαλεία και μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προάγουν τη ποιότητα, τη διαφάνεια και την αναγνώριση των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων·
  • πολιτικός διάλογος και συνεργασία με βασικούς ενδιαφερομένους και διεθνείς οργανισμούς·
  • μέτρα που συμβάλλουν στη ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς υλοποίηση του προγράμματος·
  • συνεργασία με άλλα ενωσιακά μέσα και στήριξη σε άλλες πολιτικές της Ένωσης·
  • δραστηριότητες διάδοσης και ευαισθητοποίησης.

Οι οργανισμοί που επιθυμούν να ζητήσουν χρηματοδότηση μέσω του Erasmus+ σε σχέση με τη Βασική Δράση 3 μπορούν να απευθυνθούν στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες για την Βασική Δράση 3 μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+ .

Μετάβαση στο περιεχόμενο