Ένταξη και Πολυμορφία

Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο τη προώθηση των ίσων ευκαιριών και της πρόσβασης, της ένταξης, της πολυμορφίας και της δικαιοσύνης σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού.

Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα υποστηρίζει σχέδια που προωθούν την κοινωνική ένταξη και αποσκοπούν στην αποτελεσματική προσέγγιση και ενίσχυση της συμμετοχής  ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες (π.χ. άτομα με αναπηρίες, άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο, άτομα που διαβιούν σε απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές, άτομα που αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες ή αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε μορφή διάκρισης που σχετίζεται με το φύλο, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό).

Τα σχέδια αυτά προτείνουν λύσεις για την αντιμετώπιση εμποδίων και δυσκολιών των  συγκεκριμένων ομάδων, ώστε να αποκτήσουν όλοι ίση πρόσβαση στις ευκαιρίες που προσφέρει το Πρόγραμμα. Επιπλέον, συμβάλουν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος μάθησης χωρίς αποκλεισμούς, προάγοντας τη παροχή ισότιμων ευκαιριών, σύμφωνα με τις ανάγκες της ευρύτερης κοινότητας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο