Η συμμετοχή των μαθητών σε ευρωπαϊκά σχέδια κινητικότητας πραγματοποιείται εφόσον, οι σχολικές μονάδες (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια βαθμίδα), όπου φοιτούν, συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες μαθητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε σχολείο αποστολής. Η μετακίνηση των μαθητών πρέπει να προβλέπεται στο σχέδιο και αφορά μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.

Erasmus+ / Νεολαία

Το Erasmus+ στον τομέα της Νεολαίας υποστηρίζει τις ακόλουθες δράσεις:

Βασική Δράση 1:

 • Ευκαιρίες Κινητικότητας για Διαπιστευμένους Οργανισμούς Erasmus στον τομέα της Νεολαίας
 • Σχέδια Κινητικότητας για Νέους-«Ανταλλαγές Νέων»
 • Σχέδια Κινητικότητας για Εργαζομένους στον τομέα της Νεολαίας
 • Δραστηριότητες Συμμετοχής των Νέων
 • Σχέδια Κινητικότητας για Νέους-Δράση Ένταξης DiscoverEU

Βασική Δράση 2:

 • Συμπράξεις Συνεργασίας
 • Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας

Οι νέες και οι νέοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Erasmus+ στον τομέα της Νεολαίας, μπορούν να πάρουν μέρος ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους (μαθητής ή φοιτητής) σε σχέδια βασισμένα στη μη τυπική και άτυπη μάθηση. Σε ορισμένες από τις παραπάνω δράσεις υπάρχει ηλικιακό όριο. Συγκεκριμένα, στα Σχέδια Κινητικότητας για Νέους-«Ανταλλαγές Νέων» και στις Δραστηριότητες Συμμετοχής των Νέων μπορούν να λάβουν μέρος νέοι ηλικίας 13-30 ετών, και στα Σχέδια Κινητικότητας για Νέους-Δράση Ένταξης DiscoverEU λαμβάνουν μέρος νέοι 18-30 ετών.

Μία νέα και ένας νέος μπορούν να συμμετέχουν στις δράσεις του Erasmus+ στον τομέα της Νεολαίας είτε μέσω κάποιου οργανισμού είτε μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους άτυπη ομάδα. Στη Βασική Δράση 2 δεν μπορούν να λάβουν μέρος άτυπες ομάδες νέων.

Μια άτυπη ομάδα νέων θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 4 νέους, 13-30 ετών. Ένα από τα μέλη της ομάδας που είναι τουλάχιστον 18 ετών αναλαμβάνει τον ρόλο εκπροσώπου, καθώς και την ευθύνη εξ ονόματος της ομάδας.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για το Erasmus+ στον τομέα της Νεολαίας.

Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ είτε για σπουδές, είτε για πρακτική άσκηση. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν νέες χώρες, διαφορετικούς πολιτισμούς, εκπαιδευτικά συστήματα, αλλά και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους ή να αποκτήσουν νέες, σε πληθώρα επιστημονικών πεδίων.

H κινητικότητα φοιτητών διαχωρίζεται σε μακροχρόνια και βραχυχρόνια. Η διάρκεια της μετακίνησής για την μακροχρόνια κινητικότητα μπορεί να είναι από 2 έως 12 μήνες συνολικά ανά κύκλο σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε κινητικότητα με φυσική παρουσία, από το 1ο έτος σπουδών, χωρίς να συνυπολογίζεται η διάρκεια του ταξιδιού.

Κάθε φοιτητής/τρια, και ιδιαιτέρως εκείνοι που δεν είναι σε θέση να συμμετάσχουν σε μια μακροχρόνια κινητικότητα με φυσική παρουσία για σπουδές ή/και για πρακτική άσκηση, για παράδειγμα, λόγω του κλάδου σπουδών τους ή επειδή είναι άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, μπορεί εναλλακτικά να πραγματοποιήσει μια βραχυχρόνια κινητικότητα με μικρής διάρκειας φυσική παρουσία στο εξωτερικό.

Η διάρκεια της κινητικότητας με φυσική παρουσία πρέπει να έχει διάρκεια 5 έως 30 ημέρες (χωρίς να συνυπολογίζεται η διάρκεια του ταξιδιού) και να συνδυάζεται με υποχρεωτική εικονική συνιστώσα (π.χ. διαδικτυακή μάθηση και εξ αποστάσεως εργασία σε ομάδες). Η εικονική συνιστώσα δεν είναι υποχρεωτική για τους διδακτορικούς φοιτητές.

Πρόσθετη μηνιαία επιχορήγηση για μακροχρόνια ή βραχυχρόνια κινητικότητας μπορούν να αιτηθούν οι φοιτητές/-τριες που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.

Διαβάστε εδώ τα ποσά της επιχορήγησης

Οποιαδήποτε περίοδος κινητικότητας στο εξωτερικό μπορεί να πραγματοποιηθεί και ως δραστηριότητα μικτής κινητικότητας.
Tip: Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και προσωπικό θα πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Erasmus+ πανεπιστήμιο τους, ώστε να ενημερωθούν για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Erasmus+ / Νεολαία

Το Erasmus+ στον τομέα της Νεολαίας υποστηρίζει τις ακόλουθες δράσεις:

Βασική Δράση 1:

 • Ευκαιρίες Κινητικότητας για Διαπιστευμένους Οργανισμούς Erasmus στον τομέα της Νεολαίας
 • Σχέδια Κινητικότητας για Νέους-«Ανταλλαγές Νέων»
 • Σχέδια Κινητικότητας για Εργαζομένους στον τομέα της Νεολαίας
 • Δραστηριότητες Συμμετοχής των Νέων
 • Σχέδια Κινητικότητας για Νέους-Δράση Ένταξης DiscoverEU

Βασική Δράση 2:

 • Συμπράξεις Συνεργασίας
 • Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας

Οι νέες και οι νέοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Erasmus+ στον τομέα της Νεολαίας, μπορούν να πάρουν μέρος ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους (μαθητής ή φοιτητής) σε σχέδια βασισμένα στη μη τυπική και άτυπη μάθηση. Σε ορισμένες από τις παραπάνω δράσεις υπάρχει ηλικιακό όριο. Συγκεκριμένα, στα Σχέδια Κινητικότητας για Νέους-«Ανταλλαγές Νέων» και στις Δραστηριότητες Συμμετοχής των Νέων μπορούν να λάβουν μέρος νέοι ηλικίας 13-30 ετών, και στα Σχέδια Κινητικότητας για Νέους-Δράση Ένταξης DiscoverEU λαμβάνουν μέρος νέοι 18-30 ετών.

Μία νέα και ένας νέος μπορούν να συμμετέχουν στις δράσεις του Erasmus+ στον τομέα της Νεολαίας είτε μέσω κάποιου οργανισμού είτε μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους άτυπη ομάδα. Στη Βασική Δράση 2 δεν μπορούν να λάβουν μέρος άτυπες ομάδες νέων.

Μια άτυπη ομάδα νέων θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 4 νέους, 13-30 ετών. Ένα από τα μέλη της ομάδας που είναι τουλάχιστον 18 ετών αναλαμβάνει τον ρόλο εκπροσώπου, καθώς και την ευθύνη εξ ονόματος της ομάδας.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για το Erasmus+ στον τομέα της Νεολαίας.

Δικαίωμα συμμετοχής σε σχέδια κινητικότητας μπορεί να έχει το διδακτικό και μη προσωπικό στους τομείς της σχολικής εκπαίδευσης, της ανώτατης εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Επιπλέον, μπορούν να συμμετάσχουν και εμπειρογνώμονες μετά από πρόσκληση ενός φορέα υποδοχής.

To προσωπικό μπορεί να μετακινηθεί στο εξωτερικό για διδασκαλία, επιμόρφωση ή συνδυασμό διδασκαλίας με επιμόρφωση συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση των οργανισμών τους.

Η συμμετοχή προσωπικού στους τομείς σχολικής εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προϋποθέτει ο φορέας να έχει υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1-Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων .

Το προσωπικό ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης υποβάλλουν την αίτησή τους στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων/Erasmus+ του ιδρύματός τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο