ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Ι.Κ.Υ. – ΕΣΠΑ 2007-2013

A. Το ΙΚΥ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ (2007-2013) υλοποιεί την Πράξη “Προγράμματα Υποτροφιών ΙΚΥ”, συνολικής δημόσιας δαπάνης 16.500.000 Ευρώ.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) αι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και υλοποιείται από το ΙΚΥ με ίδια μέσα για το χρονικό διάστημα από 1/3/2007 έως 31/12/2014.

Σκοπός του Έργου είναι η χορήγηση υποτροφιών σε Έλληνες πτυχιούχους ελληνικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης ή ομοταγών ιδρυμάτων του εξωτερικού για την απόκτηση πρώτου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου μάστερ ή την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή καλλιτεχνικού έργου (στην Ελλάδα ή το εξωτερικό) ή την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα.

Το Έργο στοχεύει στην ανάπτυξη του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και χρηματοδοτεί όσους από τους ενδιαφερόμενους ικανοποιούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με τους Κανονισμούς των Υποτροφιών των ακαδ. Προγραμμάτων 2007-2008, 2008-2009 και 2009-2010, χωρίς να δημιουργεί εμπόδια ή αποκλεισμούς σε υποτρόφους προερχόμενους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Στο τέλος του Έργου αναμένεται να έχουν ωφεληθεί περισσότεροι από 1000 υπότροφοι, να έχουν αποκτηθεί 370 μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, να έχουν εκπονηθεί (ή να βαίνουν προς ολοκλήρωση) 570 διδακτορικές διατριβές, καθώς και να έχουν ολοκληρώσει τη μεταδιδακτορική τους έρευνα περίπου 215 διδακτορες.

Το Έργο “Προγράμματα Υποτροφιών Ι.Κ.Υ.” (MIS 311542), υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” υπάγονται τα Προγράμματα Υποτροφιών Ι.Κ.Υ.:

  • Για το ακαδ. έτος 2007-2008
  • Για το ακαδ. έτος 2008-2009
  • Για το ακαδ. έτος 2009-2010

 Β. Το ΙΚΥ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ (2007-2013) υλοποιεί την Πράξη “Πρόγραμμα χορήγησης Υποτροφιών ΙΚΥ με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης” – Οριζόντια Πράξη.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους και υλοποιείται από το ΙΚΥ.

Σκοπός της είναι η χορήγηση υποτροφιών σε Έλληνες πτυχιούχους ελληνικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης ή ομοταγών ιδρυμάτων του εξωτερικού για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου (στην Ελλάδα ή το εξωτερικό) ή την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου δευτέρου κύκλου (διδακτορικό) στο εξωτερικό.

Η Πράξη στοχεύει στην ανάπτυξη του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και χρηματοδοτεί κατόπιν διαδικασίας εξατομικευμένης αξιολόγησης όσους από τους ενδιαφερόμενους ικανοποιούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής , τόσο του προγράμματος Υποτροφιών ακαδ. έτους 2011-12 όσο και του ακαδ. έτους 2012-13, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 8433861/Β7/1-8-11 και 58992/Β7/28-05-2012 αποφάσεις του Υπουργείου ΠΔΒΜΘ. Η πράξη ενισχύει όσους προέρχονται από οικονομικά ασθενείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Για το ακαδ. έτος 2011-12 θα χρηματοδοτηθούν 360 υπότροφοι ως εξής: 60 για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου στο εξωτερικό (διδακτορικό), 200 για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (Μάστερ) στο εξωτερικό και 100 για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (Μάστερ) στην Ελλάδα.

Για το ακαδ. έτος 2012-13 θα χρηματοδοτηθούν 450 υπότροφοι ως εξής: 51 για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου στο εξωτερικό (διδακτορικό), 105 για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (Μάστερ) στο εξωτερικό και 294 για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (Μάστερ) στην Ελλάδα.

 Στο πλαίσιο της ανωτέρω πράξης υπάγονται τα:

  • Για το ακαδ. έτος 2011-2012
  • Για το ακαδ. έτος 2012-2013
Μετάβαση στο περιεχόμενο