Γενικές πληροφορίες για τη μακρόχρονη κινητικότητα μαθητών για φοίτηση σε άλλο σχολείο στα πλαίσια των στρατηγικών συμπράξεων.

Γενικές πληροφορίες για τη μακρόχρονη κινητικότητα μαθητών για φοίτηση σε άλλο σχολείο στα πλαίσια των στρατηγικών συμπράξεων.
Στο πρόγραμμα Erasmus+, η μεγάλης διάρκειας κινητικότητα μαθητών αποτελεί μία από τις δραστηριότητες των Στρατηγικών Συμπράξεων στα πλαίσια της Bασικής Δράσης 2: Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Γιατί να διοργανωθεί μια μεγάλης διάρκειας κινητικότητα μαθητών για φοίτηση σε άλλο σχολείο;
Η μακρόχρονη κινητικότητα μαθητών για φοίτηση σε άλλο σχολείο ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων σχολείων και την καθιστά περισσότερο βιώσιμη. Μέσω της αύξησης του αριθμού των εμπλεκομένων (διεύθυνση του σχολείου, εκπαιδευτικοί, γονείς, άλλοι μαθητές) το σχολείο μπορεί να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων σε θεσμικό επίπεδο και να τις χρησιμοποιήσει ως εργαλεία για την διεθνοποίηση και την εξωστρέφειά του. . Σε ατομικό επίπεδο, η δραστηριότητα δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα την ποικιλομορφία των ευρωπαϊκών πολιτισμών και γλωσσών και τους βοηθά να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την προσωπική τους ανάπτυξη. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα της κινητικότητας και τα μαθησιακά αποτελέσματα για τους μαθητές, τα σχολεία αποστολής και υποδοχής θα πρέπει να καταρτίσουν μία συμφωνία μάθησης. Η μακρόχρονη κινητικότητα μαθητών για φοίτηση σε άλλο σχολείο μπορεί να αποτελέσει επίσης μια πολύτιμη διεθνή παιδαγωγική εμπειρία για τους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται στην οργάνωση και υλοποίηση της κινητικότητας.

Ποιος μπορεί να διοργανώσει μία μετακίνηση μαθητών για φοίτηση σε άλλο σχολείο;
Η μακρόχρονη κινητικότητα μαθητών για φοίτηση σε άλλο σχολείο μπορεί να πραγματοποιηθεί από σχολεία που είναι εταίροι σε μία Στρατηγική Σύμπραξη. Το αίτημα για επιχορήγηση για τη μακρόχρονη κινητικότητα μαθητών για φοίτηση σε άλλο σχολείο θα πρέπει να περιληφθεί στην αίτηση για Στρατηγική Σύμπραξη. Το αίτημα θα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς και να ενσωματώνεται στον σχεδιασμό του έργου. Για κάθε δραστηριότητα κινητικότητας υπάρχει ένα σχολείο αποστολής και ένα σχολείο υποδοχής. Οι συμμετέχοντες επιλέγονται από το σχολείο αποστολής και πρέπει να είναι μαθητές ηλικίας τουλάχιστον 14 ετών εγγεγραμμένοι σε πλήρες πρόγραμμα σπουδών. Οι επιλεγμένοι μαθητές μπορούν να παραμείνουν στο σχολείο υποδοχής και να φιλοξενηθούν από οικογένεια υποδοχής από 2 έως 12 μήνες. Η αμοιβαία ανταλλαγή μαθητών μεταξύ σχολείων/οικογενειών υποδοχής ενθαρρύνεται αλλά δεν είναι υποχρεωτική.

Μετάβαση στο περιεχόμενο