Δημοσιεύτηκε ενημερωμένη έκδοση του Οδηγού προγράμματος Erasmus+ 2019 (EN Version 2: 15/01/2019). Οι διορθώσεις/αλλαγές σε αυτόν, σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση (EN Version 1: 24-10-2018) αφορούν στις:

· Βασική Δράση 1: Κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Erasmus Mundus (βλ. σελ. 88, 94 και 96)
· Βασική Δράση 2: Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια (βλ. σελ. 127 και 130-131)
· Βασική Δράση 2: Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων (βλ. σελ. 158)

Μετάβαση στο περιεχόμενο