Το ΙΚΥ/Εθνική Μονάδα Erasmus+ διοργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης για τη Βασική Δράση 2 (Συμπράξεις Συνεργασίας και Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας) στις 7 Φεβρουαρίου 2024 και ώρες 13:30-16:00, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Erasmus+ 2024.

Για την εγγραφή σας στην ημερίδα παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα που θα βρείτε εδώ: https://forms.gle/Y52hMQcf3AnEQkCM8 Η φόρμα θα μείνει ανοικτή μέχρις τις 7/2, στις 13.00.

Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση της ημερίδας είναι: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzQ4ZTFiOWQtMDk0Mi00MTI5LWI5NTgtODc4OGUzZGExOTAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226cc74baa-79ca-419b-8000-ba98ac838fa3%22%2c%22Oid%22%3a%22e24f0261-4612-424f-9090-c3b1efcf462f%22%7d

Yπενθυμίζουμε ότι όλες οι διαδικτυακές εκδηλώσεις μαγνητοσκοπούνται και στη συνέχεια αναρτώνται στο κανάλι του ΙΚΥ στο Youtube, https://www.youtube.com/user/LLPIKY

Μετάβαση στο περιεχόμενο