Στρατηγικός Σχεδιασμός Ανάπτυξης ΙΚΥ

Σε ένα συνεχές κοινωνικοοικονομικά και τεχνολογικά μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον η χάραξη στρατηγικού σχεδιασμού είναι απαραίτητη, καθώς αποτελεί το “εργαλείο” εκείνο το οποίο θα δώσει κατεύθυνση σχετικά µε τις μελλοντικές αποφάσεις που κάθε Οργανισμός επιθυμεί να λάβει προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός Ανάπτυξης του Ι.Κ.Υ., ο οποίος έχει ως αντικείμενο τη χαρτογράφηση των μεσοπρόθεσμων στόχων του και τον προσδιορισμό των μεθόδων επίτευξής τους, φιλοδοξεί να αποτελέσει τον άξονα λειτουργίας του στην επόμενη πενταετία με στόχο την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής του στις νέες προκλήσεις.

Μετάβαση στο περιεχόμενο