Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 22900/09-11-2023 (ΑΔΑ: 64ΔΨ46ΝΚΠΔ-5Δ9) «Προκήρυξη πλήρωσης της θέσης του Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών»

Οριστικοί Πίνακες Μοριοδότησης/ Κατάταξης υποψηφίων και Αποκλειομένων υποψηφίων για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Ι.Κ.Υ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην 2η/25.01.2024 Συνεδρία του, κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 22900/09-11-2023 (ΑΔΑ: 64ΔΨ46ΝΚΠΔ-5Δ9) «Προκήρυξη πλήρωσης της θέσης του Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών», κατήρτισε τους Οριστικούς Πίνακες Μοριοδότησης/Κατάταξης των προς Αξιολόγηση υποψηφίων και Αποκλειομένων υποψηφίων, κατόπιν εξέτασης των υποβληθεισών ενστάσεων.

Συνημμένα παρατίθενται οι δύο Πίνακες.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο