Ανάρτηση Πινάκων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 22900/09-11-2023 (ΑΔΑ: 64ΔΨ46ΝΚΠΔ-5Δ9) «Προκήρυξη πλήρωσης της θέσης του Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών».

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην 40η/28-12-2023 Συνεδρία του, κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην εν θέματι Προκήρυξη, κατήρτισε τον Πίνακα των Αποκλειομένων υποψηφίων από τη διαδικασία της πλήρωσης της θέσης του Γενικού Διευθυντή του Ι.Κ.Υ. και τον Πίνακα Κατάταξης των προς Αξιολόγηση υποψηφίων. Συνημμένα παρατίθενται οι δύο Πίνακες. Κατά των ανωτέρω Πινάκων επιτρέπεται η υποβολή ένστασης ενώπιον του Δ.Σ. εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης αυτών (03/01/2024), δηλαδή έως και την Δευτέρα 08/01/2024, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση proedros@iky.gr, είτε με εταιρεία ταχυμεταφορών ή συστημένη επιστολή στο Ι.Κ.Υ. (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.του Ι.Κ.Υ.

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Ομ.Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο