Διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης για τη Βασική Δράση 1, Τομείς SCH, VET, ADULT, Πρόσκληση 2024

Η Εθνική Μονάδα Erasmus+/IKY διοργανώνει τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024 και ώρες 13:30-15:30 διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης για τη Βασική Δράση 1 στους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Erasmus+ 2024.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 (Κινητικότητα) με καταληκτική ημερομηνία 20-2-24.

Για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση, παρακαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι τις 15/1/24 και ώρα 13:00 συμπληρώνοντας τη φόρμα https://forms.gle/dhrsr1cRMyFhvcFY7

Τα links για την παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι τα εξής:

Σχολική Εκπαίδευση: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzY2MWQzOWMtYzhmMS00ZDM4LWFmYjEtYjFhMmIwNjY2MmE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226cc74baa-79ca-419b-8000-ba98ac838fa3%22%2c%22Oid%22%3a%22e24f0261-4612-424f-9090-c3b1efcf462f%22%7d
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση/ Εκπαίδευση Ενηλίκων: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDgyNmFiYjktMDE0NS00MzFjLWE2MDYtNmVmMzYyMjk0Yjkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226cc74baa-79ca-419b-8000-ba98ac838fa3%22%2c%22Oid%22%3a%22e24f0261-4612-424f-9090-c3b1efcf462f%22%7d
Η εκδήλωση θα μαγνητοσκοπηθεί και θα αναρτηθεί στη συνέχεια το κανάλι του ΙΚΥ στο Youtube, https://www.youtube.com/user/LLPIKY

Για την καλύτερη προετοιμασία σας παρακαλούμε να δείτε σε μαγνητοσκόπηση (Μέρος Α, https://youtu.be/Gxxoth-5EnA, Μέρος Β https://youtu.be/8Ak44arHWrk) την εκδήλωση ενημέρωσης που πραγματοποίησαν οι δύο Εθνικές Μονάδες Erasmus+/ ΙΚΥ και ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τις ευκαιρίες που προσφέρει το Πρόγραμμα και να μελετήσετε τον Οδηγό για το 2024, ΕΛ (Βασική Δράση 1, σελ. 128 και εξής-Σχολική, σελ. 103 και εξής-ΕΕΚ, σελ. 152 και εξής-Εκπαίδευση Ενηλίκων) https://www.iky.gr/el/eggrafa-eplus/odigos-eplus

#ErasmusPlus #ErasmusPlusIKY #ErasmusPlusGreece #

Μετάβαση στο περιεχόμενο