03.2.2023 Ανακοίνωση στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 29394/30-05-2022 (ΑΔΑ: 6ΝΓΙ46ΜΤΛΗ-ΤΞ1) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου

9651

                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 29394/30-05-2022 (ΑΔΑ: 6ΝΓΙ46ΜΤΛΗ-ΤΞ1) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου. 

                                     (απόφαση της 4ης/2-2-2023 Συν. του Δ.Σ. του ΙΚΥ)                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                   

Κατόπιν  της έγκρισής του και σε συνέχεια της μη αποδοχής θέσης από επιλεγέντες υποψηφίους, ανακοινώνεται ο :

Πίνακας Επιλεγέντων/Επιλαχόντων υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης έπειτα από μη αποδοχή θέσης

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΟΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΡΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΟΡΙΑ

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
30631/15-06-2022 7,33 9,38 15 7 10 48,71
30502/14-06-2022 7,84 7,84 15 7 10 47,68
30619/15-06-2022 8,34 8,86 15 5 10 47,2
30467/14-06-2022 7,14 7,75 15 7 10 46,89
30286/09-06-2022 6,1 8,67 15 7 10 46,77
30484/14-06-2022 6,37 8,25 15 7 10 46,62
30680/15-06-2022 6,36 7,78 15 7 10 46,14
30463/14-06-2022 7,04 7,04 15 7 10 46,08
30447/14-6-2022 8,73 9,5 15 7 5 45,23
30232/09-06-2022 6,18 6,5 15 7 10 44,68
29501/31-05-2022 8,36 9,08 15 7 5 44,44
30359/10-06-2022 7,18 5 15 7 10 44,18

στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 29394/30-05-2022 (ΑΔΑ: 6ΝΓΙ46ΜΤΛΗ-ΤΞ1) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για για τη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής υποστήριξης της Πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5131467 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

LOGO ESP

Μετάβαση στο περιεχόμενο