05.7.2023 Ανακοίνωση στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 17422/5.7.2023 (ΑΔΑ: ΩΖΦΨ46ΜΤΛΗ-ΑΗΓ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σαράντα δύο (42) συμβάσεων μίσθωσης έργου

17435

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Σύναψη σαράντα δύο (42) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+

 

 

Ανακοινώνεται η υπ’ αριθμ. 17422/5-7-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΦΨ46ΜΤΛΗ-ΑΗΓ) Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο των αναγκών υποστήριξης για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, αφού διαβάσουν προσεκτικά το πλήρες κείμενο της συνημμένης Πρόσκλησης, να υποβάλουν την αίτησή τους συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το αργότερο έως την 21Η Ιουλίου 2023 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Μετάβαση στο περιεχόμενο