1-12-2020 – ΕΚΟ 3 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ_ΓΙΑ_ΤΙΣ_ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ_ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

 

1 12 2020 eko 3 anakoinosi diefkriniseis gia tis aporriftheises enstaseis  

Σε συνέχεια της από 27-11-2020 ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων εξέτασης των 1.468 ενστάσεων και με αφορμή τις επιστολές διαμαρτυρίας και δυσαρέσκειας που μας έχουν αποσταλεί ή δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο, διευκρινίζεται ότι όλες οι ενστάσεις ελέγχθηκαν λαμβάνοντας υπ’ όψιν το σύνολο των στοιχειών του φακέλου εκάστου ενιστάμενου, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, των αρχών που διέπουν τη λειτουργία της διοίκησης, τον Κανονισμό του προγράμματος (ΚΥΑ 99166/Ζ1/20.06.2019, ΦΕΚ 2555/Β/27.06/2019) και την οικεία Πρόσκληση (Α.Π. 22127/25-10-2019). Ειδικότερα:

1. Ελλείποντα δικαιολογητικά, ήτοι δικαιολογητικά τα οποία δεν είχαν υποβληθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, δεν είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτά εκ των υστέρων προσκομιζόμενα εις πρώτον με την υποβολή ένστασης. Σύμφωνα με τον Κανονισμό και την οικεία πρόσκληση (κεφ. Δ, παρ. 4) η υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών μετά την εκπνοή της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, δεν είναι επιτρεπτή.  Οι αρχές της χρηστής διοίκησης και της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων επιβάλλεται να εφαρμόζονται ενιαία από τη διοίκηση προς όλους τους συμμετέχοντες. Για τον λόγο αυτό η διοίκηση υποχρεούται να μην δέχεται εκπροθέσμως τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά.

 

2.  Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, επιτρέπεται η αποδοχή μόνο διευκρινιστικών -των ήδη υποβληθέντων- εγγράφων. Η πλειοψηφία των 106 ενστάσεων που έγιναν αποδεκτές αφορά την αποδοχή διευκρινιστικών -επί ήδη υποβληθέντων έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων- εγγράφων.

3. Η διαδικασία που ακολουθείται από το ΙΚΥ (παραλαβή, πρωτοκόλληση, αρχειοθέτηση κ.τ.λ.) αποκλείει την οποιαδήποτε απώλεια εγγράφων από το φάκελο των αιτούντων και συνεπώς οι ισχυρισμοί περί απώλειας εγγράφων από το ΙΚΥ είναι αβάσιμοι. Εξ άλλου, η πλειοψηφία των ενιστάμενων ισχυρίζεται ότι τα ελλείποντα δικαιολογητικά εκ παραδρομής δεν είχαν αποσταλεί.

4. Η από 7-10-2020 ανακοίνωση των αποτελεσμάτων υπενθύμιζε το δικαίωμα των αιτούντων να υποβάλουν ένσταση εντός 5 ημερών επί υποβληθέντων πλήρως στοιχειοθετημένων φακέλων και καμία περίπτωση δεν αποτελούσε πρόσκληση του ΙΚΥ για υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών.

5. Οι περιπτώσεις εντάσεων για αφαίρεση μορίων μοριοδοτούμενης ιδιότητας, δεν είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές σύμφωνα με τον Κανονισμό του Προγράμματος και την οικεία Πρόσκληση (Κεφ. Δ’ παρ 4).

6. Η από 3-11-2020 ανακοίνωση πρόσκλησης αποστολής δικαιολογητικών υποψήφιων με σειρά κατάταξης από 5.731 έως 10.834 εκδόθηκε, σύμφωνα με την οικεία πρόσκληση και τον κανονισμό, προς επίσπευση της διαδικασίας ελέγχου για την κάλυψη τυχόν κενών θέσεων υποτροφιών, χωρίς να θίγονται οι υποψήφιοι με ανώτερη σειρά κατάταξης. Στην εν λόγω ανακοίνωση δεν περιλαμβάνονται περαιτέρω διευκρινίσεις -πέραν αυτών που είχαν ήδη δοθεί και στους ενιστάμενους με την από 23-4-2020 ανακοίνωση του ΙΚΥ. Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός περί άνισης μεταχείρισης των υποψηφίων επ’ ουδενί λόγω ευσταθεί.

Κατόπιν των ανωτέρω διευκρινίσεων, δεν δικαιολογείται καμία αμφιβολία αναφορικά με την ορθότητα και την διαφάνεια της διαδικασίας, στο πλαίσιο των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας της χρηστής διοίκησης, της ίσης μεταχείρισης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, παρότι η επιθυμία της Διοίκησης του ΙΚΥ είναι για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόδοση υποτροφιών στους αιτούντες.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Καθηγητής Ιατρικής Σχολής  Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο