12.4.2024 Ανακοίνωση στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 4083/12-04-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014588133) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Ανεξάρτητων Υπηρεσιών Ενδογενούς Ελέγχου έτους 2024 του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH

Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 4083/12-04-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014588133) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Ανεξάρτητων Υπηρεσιών Ενδογενούς Ελέγχου έτους 2024 του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. (CPV: 71700000- 5 «Υπηρεσίες παρακολούθησης και ελέγχου»), σύμφωνα με το άρθρο 121 του Ν. 4412/2016.

 

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ:  ΝΕΑ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Ανεξάρτητων Υπηρεσιών Ενδογενούς Ελέγχου έτους 2024 του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. (CPV: 71700000- 5 «Υπηρεσίες παρακολούθησης και ελέγχου»), σύμφωνα με το άρθρο 121 του Ν. 4412/2016.

Μετάβαση στο περιεχόμενο