12.4.2024 Ανακοίνωση στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 4086/12-04-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014588264) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (D.P.O. – Data Protection Officer)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH

Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 4086/12-04-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014588264) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (D.P.O. – Data Protection Officer) για την εφαρμογή του Κανονισμού Προστασίας του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (CPV:79417000-0 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφάλειας»), σύμφωνα με το άρθρο 121 του Ν. 4412/2016

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ:  ΝΕΑ Πρόσκληση Εκδήλωσης Εδνιαφέροντος για την Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (D.P.O. – Data Protection Officer) για την εφαρμογή του Κανονισμού Προστασίας του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (CPV:79417000-0 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφάλειας»), σύμφωνα με το άρθρο 121 του Ν. 4412/2016.

Μετάβαση στο περιεχόμενο