14/06/2023 / Ανακοίνωση οριστικού πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων προγράμματος υποτροφιών Ελληνοβρετανικής συνεργασίας, έτους 2023

16381

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών βραχείας διάρκειας σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ιες διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, με φορείς υλοποίησης το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, την Βρετανική Πρεσβεία και το British Council Ελλάδος.                     

                                                                              Ανακοίνωση οριστικού πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων

                                                                                                    Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ., σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξέτασης των υποβληθεισών ενστάσεων επί του από 26-05-2023 προσωρινού πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών βραχείας διάρκειας σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ιες διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων, σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση (ΑΔΑ: ΨΛΞΥ46ΜΤΛΗ-ΩΜ0) αποφασίζει την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων (πατήστε τον σύνδεσμο).

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

 

                      Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

 Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο