14/3/2024 Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Επιλεγέντων και Επιλαχόντων Υποψηφίων, Ελληνο-Βρετανική 2023-2024

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών βραχείας διάρκειας σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ιες διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, με φορείς υλοποίησης το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, την  ρετανική Πρεσβεία και το British Council Ελλάδος.              

                                                                                   

                                    Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Επιλεγέντων και Επιλαχόντων υποψηφίων

                                                                                Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ., μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των επιλέξιμων αιτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών βραχείας διάρκειας σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ιες διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων, σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση (ΑΔΑ: 92ΥΝ46ΝΚΠΔ-0ΗΑ), αποφασίζει την ανάρτηση των Προσωρινών Πινάκων Επιλεγέντων και Επιλαχόντων Υποψηφίων (πατήστε τον σύνδεσμο).

Τυχόν ενστάσεις κατά των Προσωρινών Πινάκων Επιλεγέντων και Επιλαχόντων Υποψηφίων μπορούν να ασκηθούν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησής τους, ήτοι έως την Παρασκευή 22/03/2024ηλεκτρονικώς, στην διεύθυνση scholarships@britishcouncil.gr .

                                                                                                                  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

 

 

                                                                                                                                     Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

                                                                                                                Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο