14/9/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

KERAMEVS.png

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, σε εφαρμογή της με αριθμ. 106910/Z1/ 5-9-2022 Υπουργικής Απόφασης: «Υποτροφίες στη μνήμη Καθηγητή Κωνσταντίνου Δ. Κεραμέως» (ΦΕΚ αρ.4666/B’/5-9-2022), ανακοινώνει την έγκριση προγράμματος δεκαπέντε (15) υποτροφιών μεταπτυχιακού επιπέδου στον τομέα της Νομικής Επιστήμης στη μνήμη του Καθηγητή Κωνσταντίνου Δ. Κεραμέως.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε  εξήντα δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (62.250€) και η χρηματοδότηση γίνεται αποκλειστικά από το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Δεσμός» μέσω δωρεών στη μνήμη του Καθηγητή Κωνσταντίνου Δ. Κεραμέως.

Ειδικότερα, κάθε υποτροφία ανέρχεται σε ποσό ύψους τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (4.150€) και απονέμεται στους/στις πέντε πρώτους/ες επιτυχόντες/ούσες μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ακαδ. έτους 2022-2023 που έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία κατά τη διαδικασία εισαγωγής σε καθένα από τα ακόλουθα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:

•    ΕΚΠΑ: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  «Πολιτική Δικονομία και Εργατικό Δίκαιο» με ειδίκευση στην Πολιτική Δικονομία,

•    ΑΠΘ: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο» με ειδίκευση στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο και

•    ΔΠΘ: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αστικό Δίκαιο, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο και Ιστορία του Δικαίου και των Θεσμών» με ειδίκευση στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν και τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) να διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ, β) να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών καθ’ όλη τη διάρκειά του και να ανταποκριθούν με συνέπεια στις απαιτήσεις αυτού, β) να έχουν εκπληρώσει τυχόν υποχρεώσεις από υποτροφίες του ΙΚΥ που έχουν λάβει στο παρελθόν, γ) δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή), καθ’ όλη τη διάρκεια της εν λόγω υποτροφίας και δ) ειδικά για τους άνδρες υποψηφίους: να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή να έχουν απαλλαγεί, ή να έχουν αναβολή κατάταξης που να επαρκεί για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ.

Τα στοιχεία των δικαιούχων των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών θα διαβιβαστούν από τις αρμόδιες Γραμματείες στο ΙΚΥ, εντός τακτής ημερομηνίας που θα τους κοινοποιηθεί εγγράφως.

Εν συνεχεία, το ΙΚΥ θα προβεί σε επικοινωνία με τους/τις δικαιούχους φοιτητές/τριες και θα εξετάσει την πλήρωση των προϋποθέσεων του προγράμματος, με σκοπό την ανακήρυξή τους σε υποτρόφους.
Πληροφορίες παρέχονται στα τηλ. 2103726346, 2103726395 και 2103726353 καθώς και στο e-mail diagwnismoi@iky.gr ;   

 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ
                                       

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο